ORDONANTA nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora. Modificata si completata prin Ordonanta Nr. 8 din 28.01.2015 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015

OG 37/2007 a fost prelucrata cu sprijinul CECOR

ARTICOLUL I
Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
ART.1 (1) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, internationale (AETR), denumit in continuare AcordulAETR.
(2) Prezenta ordonanţã stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnã ale conducãtorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. I şi în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele in transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de inregistrare in transportul rutier si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014.
ART. 2
Operatiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), n) si p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul Romaniei, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.
ART. 3
Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogãri temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto, în condiţiile prevãzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006.
ART. 4
(1) Controlul respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier.
(2) Controlul in trafic se efectueaza de catre inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier sau politisti rutieri si personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.
(3) Controlul la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.
(4) Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR si ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in continuare Coordonator national.
(5) In vederea verificarii datelor din tahograf/aparatura de inregistrare, potrivit competentelor stabilite in baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 si ale Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul cu atributii de control in domeniul protectiei animalelor in timpul transportului din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al unitatilor subordonate acesteia utilizeaza cartelele de control eliberate de catre autoritatea competenta desemnata in acest sens.
ART. 5
Coordonatorul naţional are urmãtoarele atribuţii principale:
a) coordoneazã activitatea de control, astfel încât:
(i) sã fie verificate anual cel puţin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducãtorii auto care fac obiectul prezentei ordonanţe. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puţin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducãtorii auto;
(ii) sã fie verificate în trafic cel puţin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducãtorilor auto verificate anual şi cel puţin 25% din numãrul acestora sã fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. Începând cu 1 ianuarie 2008, cel puţin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducãtorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic şi cel puţin 50% din numãrul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
b) colaboreazã cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizãrii unor activitãţi comune de control;
c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportãri statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevãzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
d) colaboreazã cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistãrii şi sancţionãrii unor eventuale încãlcãri ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi/sau Acordului AETR, acolo unde existã indicii în acest sens;
e) transmite informaţiile prevãzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
ART. 6
(1) Toate instituţiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naţional statistici detaliate cu privire la controalele desfãşurate, în limita de competenţã a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.
(2) Statisticile prevãzute la alin. (1) se centralizeazã de cãtre Coordonatorul naţional şi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
(3) Întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia de a descãrca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducãtorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeazã, cel mai târziu la fiecare 90 de zile.
ART. 7
În cursul exercitãrii atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control are dreptul:
a)sã aibã acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanţe şi sã inspecteze orice parte a vehiculului şi a tahografului, putând sã verifice, sã reţinã şi/sau sã copieze orice document sau înregistrare relevantã pentru activitatea de control
b) sã solicite conducãtorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier sã prezinte de îndatã vehiculul spre a fi inspectat într-o locaţie dotatã corespunzãtor pentru evaluãri tehnice amãnunţite, dacã existã indicii privind intervenţii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenţa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzãtor în trafic;
c)sã aibã acces, în vederea efectuãrii controlului şi în timpul programului normal de lucru, în orice spaţiu în care îşi desfãşoarã activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaţii relevante pentru activitatea de control al respectãrii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto.
ART. 71
(1) În cazul efectuãrii controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, personalul cu atribuţii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea şi/sau utilizarea unei instalaţii destinate sã distrugã, sã elimine, sã manipuleze ori sã modifice orice date sau sã interfereze cu orice fracţiune a unui schimb electronic de date între pãrţile componente ale tahografului ori destinate sã blocheze sau sã modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.
(2) În vederea efectuãrii controlului în trafic, personalul cu atribuţii de control va dispune de aparaturã specificã de analizã, cu soft adecvat, pentru a verifica şi confirma semnãtura digitalã ataşatã datelor, precum şi de soft specific de analizã pentru a stabili în detaliu variaţiile de vitezã ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului.
–––––––––––––––––––––––––––
SANCTIUNI:
ART. 8 ––(1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcarile dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR, carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, si constituie contraventii daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a)depasirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (9000-12000 companie)
b) depasirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (9000-12000 companie)
c) depasirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere saptamanale; (9000-12000 companie)
d) depasirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (9000-12000 companie)
e) utilizarea unui vehicul fara a avea instalat/a un/o echipament/aparatura de inregistrare omologat/a sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci cand dotarea cu aparat tahograf digital se impunea; (9000-12000 companie)
f) utilizarea altei cartele tahografice decat a celei emise conducatorului auto; (9000-12000 companie)
g) conducerea unui vehicul cu o cartela tahografica obtinuta in alte conditii decat cele prevazute de reglementarile in vigoare; (9000-12000 companie)
h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor inregistrate pe diagrama tahografica, detinute in memoria echipamentului/aparaturii de inregistrare, in cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de inregistrare; (9000-12000 companie)
i) interventia asupra echipamentului/aparaturii de inregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel incat aceasta sa poata conduce la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare; (9000-12000 companie)
j) prezenta in vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare. (9000-12000 companie)

– (2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (4000-6000 companie)
b) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore; (4000-6000 companie)
c) depasirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale; (4000-6000 companie)
d) depasirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (4000-6000 companie)
e) depasirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neintrerupta; (4000-6000 companie)
f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore; (4000-6000 companie)
g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci cand este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore; (4000-6000 companie)
h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat; (4000-6000 c)
i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (4000-6000 c)
j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului saptamanal redus; (4000-6000 companie)
k) diminuarea cu pana la 9 ore a repausului saptamanal normal; (4000-6000 companie)
l) utilizarea in conditii necorespunzatoare a posibilitatii de derogare prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006; (4000-6000 companie)
m) remunerarea conducatorilor auto in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata, chiar si sub forma de prime sau majorari salariale, in cazul in care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze siguranta rutiera si/sau sa incurajeze incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006; (4000-6000 companie)
n) echipamentul/aparatura de inregistrare nu functioneaza corect, este defect (a), nu este calibrat (a) sau sigilat (a) corespunzator ori nu are verificarea periodica in termenul de valabilitate; (4000-6000 atelier)
o) echipamentul/aparatura de inregistrare este utilizat (a) necorespunzator, a suferit interventii abuzive sau nu este utilizata o cartela tahografica valabila; (4000-6000 conducator auto)
p) inregistrarile activitatii conducatorilor auto nu sunt pastrate de catre operatorul de transport/intreprinderea sub forma de diagrame tahografice, rapoarte imprimate si/sau date descarcate, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto; (4000-6000 companie)
q) conducatorul auto detine mai mult de o cartela tahografica valabila; (4000-6000 conducator auto)
r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate; (4000-6000 conducator auto)
s) operatorul de transport/intreprinderea nu detine inregistrarile privind activitatea unui conducator auto, cel putin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toata perioada de activitate daca aceasta este mai mica de 365 de zile; (4000-6000 companie)
ş) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel incat informatiile inscrise nu sunt lizibile; (4000-6000 companie)
t) utilizarea incorecta a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice; (4000-6000 conducator auto)
ţ) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, care are impact asupra inregistrarii datelor relevante; (4000-6000 conducator auto)
u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, rezultand pierderea/alterarea datelor; (4000-6000 conducator auto)
v) numele de familie al conducatorului lipseste de pe diagrama tahografica; (4000-6000 conducator auto)
w) prenumele conducatorului auto lipseste de pe diagrama tahografica; (4000-6000 conducator auto)
x) refuzul de a permite, in cursul controlului, verificarea, retinerea sau copierea oricarei inregistrari privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale unui conducator auto, ale echipamentului/aparaturii de inregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activitatii desfasurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de inregistrare; (4000-6000 conducator auto sau atelier)
y) neprezentarea inregistrarilor din ziua curenta; (4000-6000 companie)
z) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente; (4000-6000 companie)
aa) neprezentarea organelor de control a datelor inregistrate pe cartela tahografica, in format electronic, in cazul in care conducatorul auto detine una; (4000-6000 companie)
bb) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor manuale si a rapoartelor imprimate din ziua curenta sau din cele 28 de zile anterioare celei curente; (4000-6000 companie)
cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice; (4000-6000 companie)
dd) echipamentul/aparatura de inregistrare nu a fost reparata de catre un montator sau atelier autorizat; (4000-6000 compamie)
ee) conducatorul auto nu a mentionat toate informatiile necesare legate de activitatile desfasurate in perioadele de timp in care echipamentul/aparatura de inregistrare nu a facut inregistrari intrucat a fost neutilizabila sau a functionat defectuos; (4000-6000 conducator auto)
ff) numarul cartelei tahografice sau numele si prenumele conducatorului auto sau numarul permisului de conducere nu sunt mentionate pe raportul imprimat de tahograful digital; (4000-6000 conducator auto)
gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competenta din statul membru in care a avut loc evenimentul; (4000-6000 conducator auto)
hh) nerespectarea obligatiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus saptamanal normal, pana la sfarsitul celei de-a treia saptamani, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006. (4000-6000 companie)
––-(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (600-1000 companie)
b) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (600-1000 companie)
c) depasirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai putin de 9 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale; (600-1000 companie)
d) depasirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai putin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (600-1000 companie)
e) depasirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai putin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neintrerupta; (600-1000 companie)
f) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia; (600-1000 companie)
g) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci cand este posibila reducerea acesteia; (600-1000 companie)
h) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat; (600-1000 companie)
i) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (600-1000 companie)
j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai putin de 4 ore, a repausului saptamanal redus; (600-1000 companie)
k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai putin de 9 ore, a repausului saptamanal normal; (600-1000 companie)
l) lipsa organizarii sau organizarea necorespunzatoare a activitatii conducatorului auto ori lipsa instructiunilor sau instructiuni necorespunzatoare date conducatorului auto astfel incat acesta sa poata sa se conformeze prevederilor legale aplicabile; (600-1000 companie)
m) nedetinerea la bordul vehiculului a unui numar suficient de diagrame tahografice; (600-1000 companie)
n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hartiei pentru imprimarea rapoartelor de catre echipamentul/aparatura de inregistrare care nu este omologata sau corespunzatoare tipului de echipament/aparatura de inregistrare instalat/a la bordul vehiculului; (600-1000 conducator auto)
o) nedepunerea in termen de 7 zile calendaristice a cererii de inlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate; (600-1000 conducator auto)
p) neintroducerea/neinregistrarea manuala a datelor atunci cand acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014; (600-1000 conducator auto)
q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice in slotul corect, in cazul conducerii autovehiculului in echipaj; (600-1000 conducator auto)
r) ora inregistrata de echipamentul/aparatura de inregistrare nu corespunde cu ora oficiala a tarii in care este inmatriculat vehiculul; (600-1000 conducator auto)
s) utilizarea incorecta a mecanismului de comutare a tahografului; (600-1000 conducator auto)
ş) data inceputului sau data sfarsitului utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (600-1000 conducator auto)
t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la inceputul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (600-1000 conducator auto)
ţ) nerepararea echipamentului/aparaturii de inregistrare pe parcursul cursei, daca au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defectiunii; (600-1000 companie)
u) lipsa semnaturii conducatorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital. (600-1000 conducator auto)
––––(4) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii:
a) depasirea cu pana la o ora a duratei zilnice de conducere, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (250-500 companie)
b) depasirea cu pana la o ora a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (250-500 companie)
c) depasirea cu pana la 4 ore a duratei de conducere saptamanale; (250-500 companie)
d) depasirea cu pana la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (250-500 companie)
e) depasirea cu pana la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neintrerupta; (250-500 companie)
f) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia; (250-500 companie)
g) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic redus; (250-500 companie)
h) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat; (250-500 companie)
i) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (250-500 companie)
j) diminuarea cu pana la 2 ore a repausului saptamanal redus; (250-500 companie)
k) diminuarea cu pana la 3 ore a repausului saptamanal normal; (250-500 companie)
l) nedetinerea la bordul vehiculului a unei cantitati suficiente de hartie pentru imprimarea rapoartelor de catre echipamentul/aparatura de inregistrare; (250-500 companie)
m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informatiilor continute; (250-500 companie)
n) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, dar care nu are impact asupra inregistrarii datelor relevante; (250-500 conducator auto)
o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, fara a rezulta pierderea/alterarea datelor; (250-500 conducator auto)
p) locul unde a inceput sau cel unde s-a sfarsit utilizarea diagramei tahografice nu este mentionat pe aceasta; (250-500 conducator auto)
q) numarul de inmatriculare al autovehiculului nu este inscris pe diagrama tahografica; (250-500 conducator auto)
r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfarsitul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (250-500 conducator auto)
s) ora schimbarii vehiculului nu este inscrisa pe diagrama tahografica; (250-500 conducator auto)
ş) simbolul tarii nu este introdus in echipamentul/aparatura de inregistrare. (250-500 conducator auto)

ART. 9
(1) Contraventiile prevazute la art. 8 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica operatorului de transport/intreprinderii, pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a)-j);
b) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica conducatorului auto pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t)-w) si ee)-gg);
c) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica operatorului de transport/intreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a)-m), p), s), s), y)-dd) si hh);
d) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica operatorului de transport/intreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. n);
e) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto, operatorului de transport/intreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. x);
f) cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplica conducatorului auto pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (3) lit. n)-t) si u);
g) cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplica operatorului de transport/intreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a)-m) si t);
h) cu amenda de la 250 lei la 500 lei, care se aplica conducatorului auto pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (4) lit. n)-s);
i) cu amenda de la 250 lei la 500 lei care se aplica operatorului de transport/intreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (4) lit. a)-m).
(2) În mãsura în care contravenţiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnã sau pauze sunt constatate în trafic, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducãtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnã prevãzute de legislaţia în vigoare, suplimentar faţã de sancţiunea cu amenda prevãzutã la alin. (1) se va aplica şi sancţiunea imobilizãrii vehiculului pânã la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (1), agentul constatator fãcând menţiune în procesul-verbal despre aceastã posibilitate.
(4) Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata si se sanctioneaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de catre politistii rutieri, potrivit competentelor ce le revin, stabilite de legislatia in vigoare.
ART. 10
Contravenţiilor prevãzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 101
In aplicarea prezentei ordonante, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
ART. 11
(1) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, precum şi pentru descãrcarea şi stocarea datelor din tahografele digitale şi cartelele tahografice;
b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce şi un sistem de evaluare a întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în ceea ce priveşte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto, în funcţie de numãrul şi de gravitatea contravenţiilor constatate, precum şi reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
c) reglementãri privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfãşoarã astfel de activitãţi.
(2) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului reglementãri specifice privind organizarea timpului de muncã al lucrãtorilor mobili în transportul rutier de mãrfuri şi persoane.
(3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., va lua mãsuri pentru ca la proiectarea şi construcţia drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administreazã, sã se realizeze pe marginea acestora spaţii adecvate care sã poatã fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto, cât şi pentru desfãşurarea activitãţilor de control al respectãrii acestor prevederi.
(4) Prezenta ordonanţã transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) şi (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socialã referitoare la activitãţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicatã în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.
(5) Ministerul Transporturilor transmite autoritatilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene informarile prevazute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:
a) prin Registrul Auto Roman – R.A. – informatiile privitoare la montatori si ateliere;
b) prin Coordonatorul national – informatiile privitoare la tipuri de practici de manipulare si orice sanctiune aplicata pentru astfel de incalcari.
(6) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul Auto Roman – R.A., registrul marcilor si datelor electronice de securitate utilizate, precum si informatiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014
ARTICOLUL II
In vederea aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014, pana la data de 2 martie 2015:
a) Ministerul Transporturilor actualizeaza prevederile Normelor tehnice privind eliberarea, inlocuirea, schimbarea si innoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 116/2006, precum si ale Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificarile ulterioare;
b) Ministerul Transporturilor elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului un proiect de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza.
ARTICOLUL III
In vederea aplicarii actelor normative prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta, pana la data de 2 martie 2016:
a) Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne adopta prin ordin norme privind formarea initiala si periodica a personalului propriu cu atributii de control;
b) Ministerul Transporturilor adopta prin ordin norme privind dotarea etapizata a personalului cu atributii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier cu echipamente de detectare timpurie la distanta necesare pentru a permite comunicarea cu tahograful inteligent.
ARTICOLUL IV
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I. pct. 5 si 6, care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii.
PRIM-MINISTRU, VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne, Ilie Botos, secretar de stat
Ministrul transporturilor, Ioan Rus
Ministrul finantelor publice, Darius-Bogdan Valcov
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
Ministrul economiei, comertului si turismului, Mihai Tudose
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu
Bucuresti, 28 ianuarie 2015
Nr. 8.

Reclame
  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: