Directiva 2006/126/CE. Permise de conducere

Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de
conducere
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special
articolul 71, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul
Comitetului Economic și Social European [1], după consultarea Comitetului
Regiunilor, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul
251 din tratat [2], întrucât:
(1) Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de
conducere [3] a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori. Odată
cu noile modificări aduse respectivei directive este oportun, în scopul
clarificării, ca dispozițiile respective să fie reformate.
(2) Normele privind permisele de conducere sunt elemente esențiale ale
politicii comune în domeniul transporturilor, contribuie la îmbunătățirea
siguranței rutiere și facilitează libera circulație a persoanelor care își
stabilește reședința într-un stat membru, altul decât statul care a eliberat
permisul. Ținând seama de importanța mijloacelor de transport individuale,
posesia unui permis de conducere recunoscut în mod corespunzător de un
stat membru gazdă favorizează libera circulație și libertatea de stabilire a
persoanelor. În ciuda progreselor înregistrate în privința armonizării
normelor referitoare la permisele de conducere, între statele membre au
continuat să existe diferențe semnificative cu privire la normele privind
periodicitatea reînnoirii permiselor și la subcategoriile de vehicule care
necesită o armonizare mai profundă, pentru a contribui la punerea în
aplicare a politicilor comunitare.
(3) Posibilitatea stabilirii unor dispoziții naționale cu privire la perioada de
valabilitate prevăzută de Directiva 91/439/CEE duce la coexistența unor
norme diferite în diverse state membre și la circulația a peste 110 modele
diferite de permise de conducere valabile în statele membre. Aceasta
creează probleme de transparență pentru cetățeni, forțele polițienești și
administrațiile care răspund de gestionarea permiselor de conducere și are
ca rezultat falsificarea documentelor care datează uneori de câteva decenii.
(4) Pentru a evita ca modelul unic de permis de conducere european să se
adauge la cele 110 modele aflate deja în circulație, statele membre ar
trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elibera acest model unic
tuturor deținătorilor de permise.
(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de
conducere existente care au fost acordate sau obținute înainte de data
aplicării sale.
(6) Permisele de conducere sunt recunoscute reciproc. Statele membre ar
trebui să poată aplica perioada de valabilitate stabilită de prezenta directivă
unui permis care a fost eliberat de un alt stat membru fără limitarea
perioadei de valabilitate administrativă și al cărui titular își are reședința pe
teritoriul lor de peste doi ani.
(7) Introducerea unei perioade de valabilitate administrativă pentru
permisele de conducere noi ar trebui să facă posibilă aplicarea, în
momentul reînnoirii periodice, a celor mai recente măsuri împotriva
falsificării si a examenelor medicale sau a altor măsuri prevăzute de statele
membre.
(8) Din motive de siguranță rutieră, ar trebui stabilite cerințe minime
pentru eliberarea unui permis de conducere. Trebuie să se armonizeze
normele privind examenele de conducere si de eliberare a permisului. În
acest scop ar trebui definite cunoștințele, aptitudinile și comportamentele
legate de conducerea autovehiculelor, examenul de conducere ar trebui să
se bazeze pe aceste concepte, iar normele minime privind aptitudinile fizice
și mentale necesare pentru conducerea acestor vehicule ar trebui
redefinite.
(9) În momentul eliberării permisului de conducere și, ulterior, în mod
periodic, conducătorii vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor
sau al mărfurilor ar trebui să prezinte dovada îndeplinirii normelor minime
privind aptitudinile fizice și mentale de conducere. Aceste controale,
efectuate cu regularitate și în conformitate cu normele naționale privind
respectarea normelor minime, vor contribui la libera circulație a
persoanelor, vor permite evitarea denaturării concurenței și vor lua mai
bine în considerare responsabilitatea specifică a conducătorilor unor astfel
de vehicule. Statele membre ar trebui să poată impune examene medicale
ca o garantie a respectării normelor minime de aptitudini fizice si mentale
pentru conducerea altor autovehicule. Din motive de transparentă, aceste
examene trebuie să coincidă cu o reînnoire a permiselor de conducere si, în
consecintă, ar trebui determinate prin durata de valabilitate a permisului.
(10) Este necesar să se consolideze principiul accesului progresiv la
categoriile de vehicule cu două roți si la categoriile de vehicule utilizate
pentru transportul de călători si de mărfuri.
(11) Cu toate acestea, în vederea sporirii în continuare a siguranței rutiere,
statelor membre ar trebui să li se permită să stabilească o limită de vârstă
mai mare pentru conducerea anumitor categorii de vehicule; statelor
membre ar trebui să li se permită, în împrejurări excepționale, să
stabilească limite de vârstă mai mici, pentru a lua în considerare
circumstanțele existente pe plan național.
(12) Definițiile categoriilor ar trebui să reflecte într-o mai mare măsură
caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective și aptitudinile necesare
pentru conducerea unui vehicul.
(13) Introducerea unei categorii de permise de conducere pentru mopeduri
va crește, în special, siguranța rutieră în ceea ce privește conducătorii auto
cei mai tineri care, conform statisticilor, sunt cei mai afectați de accidentele
rutiere.
(14) Ar trebui adoptate dispoziții specifice pentru a favoriza accesul
persoanelor cu handicap fizic la conducerea vehiculelor.
(15) Din motive legate de siguranța rutieră, statele membre ar trebui să
poată aplica dispozitiile lor nationale cu privire la retragerea, suspendarea,
reînnoirea si anularea permiselor de conducere tuturor deținătorilor de
permise de conducere care si-au stabilit resedinta obisnuită pe teritoriul
lor.
(16) Modelul de permis de conducere, astfel cum este definit prin Directiva
91/439/CEE, ar trebui înlocuit cu un model unic, sub forma unui card din
plastic. În același timp, acest model de permis de conducere trebuie
adaptat în vederea introducerii unei noi categorii de permis de conducere
pentru mopeduri si în vederea introducerii unei noi categorii de permis de
conducere pentru motociclete.
(17) Introducerea unui microprocesor opțional în noul model de permis de
conducere sub forma unui card din plastic ar trebui să permită statelor
membre să îmbunătățească și mai mult nivelul protecției antifraudă. Statele
membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a include date naționale în cip, cu
condiția ca acestea să nu se interfereze cu datele general accesibile.
Cerințele tehnice pentru microprocesor ar trebui stabilite de Comisie,
asistată de Comitetul pentru permise de conducere.
(18) Ar trebui să fie stabilite norme minime privind accesul la profesia de
examinator si cerinte privind formarea examinatorilor, în vederea
îmbunătățirii cunoștințelor și aptitudinilor examinatorilor, asigurându-se
astfel o evaluare mai obiectivă a persoanelor care solicită un permis de
conducere și realizarea unei mai bune armonizări a examenelor de
conducere.
(19) Comisiei ar trebui să i se permită să efectueze o adaptare a anexelor IVI
la progresul științific și tehnic.
(20) Ar trebui adoptate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a
prezentei directive, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului
din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor
de executare conferite Comisiei [4].
(21) În special, Comisia ar trebui împuternicită să stabilească criteriile
necesare pentru aplicarea prezentei directive. Deoarece aceste măsuri au
un domeniu de aplicare general și sunt destinate să modifice elementele
neesențiale ale prezentei directive, acestea ar trebui să fie adoptate în
conformitate cu procedura de reglementare şi control prevăzută la articolul
5a din Decizia 1999/468/CE.
(22) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate într-o
măsură suficientă de statele membre și, în consecință, având în vedere
amploarea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar,
Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul
proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu
depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.
(23) Prezenta directivă nu aduce atingere obligatiilor statelor membre
legate de termenele de transpunere în dreptul național si de aplicare a
directivelor mentionate în anexa VII partea B,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
Articolul 1
Model de permis
(1) În conformitate cu dispozițiile prezentei directive, statele membre
introduc un permis de conducere național, bazat pe modelul comunitar din
anexa I. Semnul distinctiv al statului membru care eliberează permisul
figurează pe emblema de la pagina 1 a modelului comunitar de permis de
conducere.
(2) Fără a aduce atingere normelor privind protecția datelor, statele
membre pot să introducă în permisul de conducere un suport de memorie
(microprocesor), de îndată ce cerințele privind microprocesorul prevăzute
în anexa I, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei
directive, prin completarea acesteia, sunt stabilite de Comisie, în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2). Aceste
cerințe prevăd o omologare CE care se acordă numai atunci când se
demonstrează capacitatea de a rezista la tentativele de falsificare sau de
modificare a datelor.
(3) Microprocesorul încorporează datele armonizate privind permisul de
conducere, precizate în anexa I.
După consultarea Comisiei, statele membre pot stoca date suplimentare, cu
condiția ca punerea în aplicare a prezentei directive să nu fie în niciun fel
perturbată.
În conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2),
Comisia poate modifica anexa I, pentru a garanta o interoperabilitate
viitoare.
(4) Cu acordul Comisiei, statele membre pot aduce modelului din anexa I
ajustările necesare pentru prelucrarea pe calculator a permisului de
conducere.
Articolul 2
Recunoasterea reciprocă
(1) Permisele de conducere eliberate de statele membre sunt recunoscute
reciproc. (în vigoare de la 19.01.2009)
(2) Atunci când titularul unui permis de conducere național valabil, dar
neavând durata de valabilitate administrativă prevăzută la articolul 7
alineatul (2), își stabilește reședința obișnuită într-un stat membru, altul
decât cel care a eliberat permisul de conducere, statul membru gazdă
poate aplica respectivului permis perioadele de valabilitate administrativă
prevăzute la articolul respectiv prin reînnoirea permisului, după expirarea
unei perioade de doi ani de la data la care titularul și-a stabilit reședința
obișnuită pe teritoriul respectivului stat.
Articolul 3
Măsuri împotriva falsificării
(1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a evita orice risc de
falsificare a permiselor de conducere, inclusiv pentru modelele de permis
de conducere eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive.
Statele membre informează Comisia în această privință.
(2) Materialul utilizat pentru permisul de conducere, descris în anexa I, este
protejat împotriva falsificării prin aplicarea unor specificații destinate să
modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea
acesteia, care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu
procedura menționată la articolul 9 alineatul (2). Statele membre pot să
introducă elemente de siguranță suplimentare.
(3) Statele membre se asigură că, până la 19 ianuarie 2033, toate permisele
de conducere eliberate sau aflate în circulație vor îndeplini toate cerințele
prezentei directive.
Articolul 4
Categorii, definitii si vârste minime
(1) Permisul de conducere prevăzut la articolul 1 autorizează conducerea
autovehiculelor din categoriile definite în continuare. Acesta poate fi
eliberat începând de la vârsta minimă indicată pentru fiecare categorie.
Prin „autovehicul” se înțelege orice vehicul prevăzut cu un motor de
propulsie care circulă pe un drum prin mijloace proprii, cu excepția
vehiculelor care se deplasează pe șine.
(2) Mopeduri:
Categoria AM:
– vehicule cu două roți sau cu trei roți, având o viteză maximă proiectată
care nu depășește 45 km/h, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul
(2) litera (a) din Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două
sau trei roți [5] (cu excepția celor care au o viteză maximă proiectată mai
mică sau egală cu 25 km/h) și cvadriciclurilor ușoare, astfel cum sunt
definite la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2002/24/CE;
– vârsta minimă pentru categoria AM este stabilită la 16 ani.
(3) Motociclete cu sau fără atas si tricicluri cu motor:
-„motocicletă” înseamnă vehicule cu două roți, cu sau fără ataș, astfel cum
sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2002/24/CE;
– „triciclu cu motor” înseamnă vehicule cu trei roți dispuse simetric, astfel
cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva
2002/24/CE.
(a) Categoria A1:
– motociclete cu cilindree maximă de 125 centimetri cubi, cu puterea
maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;
– tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;
– vârsta minimă pentru categoria A1 este stabilită la 16 ani.
(b) Categoria A2:
– motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate
care nu depășește 0,2 kW/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având
mai mult de dublul puterii sale;
– vârsta minimă pentru categoria A2 este stabilită la 18 ani.
(c) Categoria A:
(i) motociclete
– Vârsta minimă pentru categoria A este stabilită la 20 de ani. Cu toate
acestea, pentru a putea conduce motociclete din prezenta categorie, este
necesară o experiență de conducere a motocicletelor din categoria de
permis A2 de cel putin doi ani. Se poate renunta la această cerintă
referitoare la experienta anterioară, în cazul în care candidatul are cel putin
24 de ani;
(ii) tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW
– Vârsta minimă pentru tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW este
stabilită la 21 de ani.
(4) Autovehicule:
– „autovehicul” înseamnă orice vehicul cu motor, utilizat în mod obișnuit
pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum sau pentru
tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor
sau mărfurilor. Acest termen include troleibuzele, adică vehiculele
conectate la o linie electrică și care nu circulă pe șine. Nu include
tractoarele agricole sau forestiere;
– „tractor agricol sau forestier” înseamnă orice vehicul cu motor, care
circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală
funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a
trage, a împinge, a transporta sau a acționa anumite scule, utilaje sau
remorci utilizate în exploatarea agricolă sau forestieră și a cărui utilizare
pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor sau pentru
tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor
sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară.
(a) Categoria B1:
– cvadricicluri, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (b)
din Directiva 2002/24/CE;
– vârsta minimă pentru categoria B1 este stabilită la 16 ani;
– categoria B1 este optională; în statele membre care nu prevăd această
categorie de permis de conducere, este necesar un permis de conducere
din categoria B pentru a conduce aceste vehicule.
(b) Categoria B:
autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 kg și care
sunt concepute și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în
afara conducătorului auto; la autovehiculele din această categorie se poate
atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750
kg.
Fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare pentru
vehiculele respective, la autovehiculele din această categorie se poate
atașa o remorcă având masa maximă autorizată de peste 750 kg, cu
condiția ca masa maximă autorizată a acestui ansamblu să nu depășească
4250 kg. În cazul în care un astfel de ansamblu depășește 3500 kg, statele
membre, în conformitate cu dispozițiile anexei V, solicită ca acest ansamblu
să fie condus numai după:
– efectuarea unui curs de formare sau
– promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.
Statele membre pot solicita, de asemenea, atât efectuarea unui astfel de
curs de formare, cât și promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și
comportamentului.
Statele membre indică dreptul de conducere a unui astfel de ansamblu pe
permisul de conducere prin codul comunitar corespunzător.
Vârsta minimă pentru categoria B este stabilită la 18 ani.
(c) Categoria BE:
– fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a
vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule formate dintr-un vehicul
tractor din categoria B și o remorcă sau o semiremorcă a căror masă
maximă autorizată nu depășește 3500 kg;
– vârsta minimă pentru categoria BE este stabilită la 18 ani.
(d) Categoria C1:
autovehicule, altele decât cele din categoria D1 sau D, a căror masă maximă
autorizată depășește 3500 kg, fără să depășească 7500 kg, și care sunt
proiectate și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afară
de conducătorul auto; la autovehiculele din această categorie se poate
atașa o remorcă cu o masă maximă autorizată de 750 kg.
(e) Categoria C1E:
– fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a
vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor
face parte din categoria C1, iar remorca sau semiremorca sa are o masă
maximă autorizată de peste 750 kg, cu condiția ca masa autorizată a
ansamblului să nu depășească 12000 kg;
– fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a
vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor
face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă
maximă autorizată de peste 3500 kg, cu condiția ca masa autorizată a
ansamblului să nu depășească 12000 kg;
– vârsta minimă pentru categoriile C1 si C1E este stabilită la 18 ani, fără a
aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule ale
Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie
2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto
ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de
pasageri [6].
(f) Categoria C:
autovehicule, altele decât cele din categoria D1 sau D, a căror masă maximă
autorizată depășește 3500 kg și care sunt proiectate și construite pentru
transportul a maximum opt pasageri în afară de conducătorul auto; la
autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă cu o masă
maximă autorizată care nu depășește 750 kg.
(g) Categoria CE:
– fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a
vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor
face parte din categoria C, iar remorca sau semiremorca sa are o masă
maximă autorizată de peste 750 kg;
– vârsta minimă pentru categoriile C si CE este stabilită la 21 ani, fără a
aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din
Directiva 2003/59/CE.
(h) Categoria D1:
autovehicule proiectate și construite pentru transportul a maximum 16
pasageri în afară de conducătorul auto și care au o lungime maximă ce nu
depășește 8 m; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o
remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.
(i) Categoria D1E:
– fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a
vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor
face parte din categoria D1, iar remorca sa are o masă maximă autorizată
de peste 750 kg;
– vârsta minimă pentru categoriile D1 si D1E este stabilită la 21 ani, fără a
aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din
Directiva 2003/59/CE.
(j) Categoria D:
autovehicule concepute și construite pentru transportul a peste opt
pasageri în afară de conducătorul auto; la autovehiculele care pot fi
conduse cu un permis din categoria D se poate atașa o remorcă având o
masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.
(k) Categoria DE:
– fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a
vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule în care vehiculul tractor
face parte din categoria D, iar remorca sa are o masă maximă autorizată de
peste 750 kg;
– vârsta minimă pentru categoriile D si DE este stabilită la 24 ani, fără a
aduce atingere dispozițiilor privind conducerea acestor vehicule din
Directiva 2003/59/CE.
(5) Cu acordul Comisiei, statele membre pot exclude de la aplicarea
prezentului articol anumite tipuri specifice de autovehicule, cum ar fi
vehiculele speciale pentru persoanele cu handicap.
Statele membre pot exclude de la aplicarea prezentei directive vehiculele
utilizate de forțele armate sau apărarea civilă sau aflate sub controlul
acestora.
(6) Statele membre pot majora sau reduce vârsta minimă pentru eliberarea
unui permis de conducere:
(a) pentru categoria AM, vârsta poate fi redusă la 14 ani sau poate fi
majorată la 18 ani;
(b) pentru categoria B1, vârsta poate fi majorată la 18 ani;
(c) pentru categoria A1, vârsta poate fi majorată la 17 sau 18 ani,
– în cazul în care există o diferență de doi ani între vârsta minimă pentru
categoria A1 și vârsta minimă pentru categoria A2 și
– este necesară o perioadă minimă de doi ani de experiență de conducere a
motocicletelor din categoria A2 înainte de a putea conduce motociclete din
categoria A, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (3) litera (c)
punctul (i);
(d) pentru categoriile B și BE, vârsta poate fi redusă la 17 ani.
Statele membre pot reduce vârsta minimă pentru categoria C la 18 ani, iar
pentru categoria D la 21 de ani, cu privire la:
(a) vehiculele utilizate de pompieri și cele utilizate de forțele de menținere
a ordinii publice;
(b) vehiculele supuse unor teste la drum, în scopul reparațiilor sau al
întreținerii.
Permisele de conducere eliberate persoanelor care au o vârstă inferioară
celei prevăzute la alineatele (2)-(4), în conformitate cu prezentul alineat,
sunt valabile numai pe teritoriul statului membru emitent, până la data la
care titularul permisului împlineste vârsta minimă prevăzută la alineatele
(2)-(4).
Statele membre pot recunoaște valabilitatea pe teritoriul lor a permiselor
de conducere eliberate conducătorilor auto care nu au împlinit vârsta
minimă prevăzută la alineatele (2)-(4).
Articolul 5 (în vigoare de la 19.01.2009)
Conditii si restricții
(1) Permisele de conducere precizează condițiile în care conducătorul auto
este autorizat să conducă.
(2) În cazul în care, din cauza unui handicap fizic, condusul este autorizat
doar pentru anumite tipuri de vehicule sau pentru vehicule adaptate, testul
de verificare a aptitudinilor si a comportamentului prevăzut la articolul 7
este sustinut pe un astfel de vehicul.
Articolul 6
Etapele progresive si echivalările dintre categorii
(1) Eliberarea permiselor de conducere se face în următoarele condiții:
(a) permisul pentru categoriile C1, C, D1 si D se eliberează numai
conducătorilor auto deja autorizati să conducă vehicule din categoria B;
(b) permisul pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE se eliberează numai
conducătorilor auto deja autorizati să conducă vehicule din categoriile B,
C1, C, D1, respectiv, D.
(2) Valabilitatea permiselor de conducere se stabilește după cum urmează:
(a) permisele acordate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile
pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
(b) permisele acordate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria
DE atât timp cât titularii lor sunt autorizati să conducă vehicule din
categoria D; (în vigoare de la 19.01.2009)
(c) permisele acordate pentru categoriile CE si DE sunt valabile pentru
ansamblurile de vehicule din categoriile C1E, respectiv, D1E;
(d) permisele acordate pentru orice categorie sunt valabile pentru
vehiculele din categoria AM. Cu toate acestea, pentru permisele de
conducere eliberate pe teritoriul său, un stat membru poate limita
echivalările pentru categoria AM la categoriile A1, A2 și A, în cazul în care
statul membru respectiv condiționează obținerea unui permis categoria AM
de promovarea unei probe practice de conducere;
(e) permisele eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria
A1;
(f) permisele acordate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru
categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv, D1.
(3) Pentru conducerea pe teritoriul lor, statele membre pot acorda
următoarele echivalări:
(a) tricicluri cu motor în cadrul unui permis categoria B, pentru tricicluri cu
motor având o putere de peste 15 kW, cu condiția ca titularul permisului
din categoria B să aibă cel putin vârsta de 21 de ani;
(b) motociclete din categoria A1 în cadrul unui permis din categoria B.
Deoarece prezentul alineat nu este valabil decât pe teritoriul lor, statele
membre nu indică pe permisul de conducere faptul că titularul este
autorizat să conducă aceste vehicule.
(4) Statele membre pot, după consultarea Comisiei, să autorizeze
conducerea pe teritoriul lor:
(a) a vehiculelor din categoria D1 (având o masă maximă autorizată de 3500
kg, neincluzând echipamentele specializate destinate transportului
pasagerilor cu handicap) de către conducătorii auto în vârstă de peste 21 de
ani titulari ai unui permis de conducere din categoria B obținut de cel puțin
doi ani, cu condiția ca vehiculele să fie utilizate în scopuri sociale de entități
necomerciale, iar conducătorul auto să își ofere serviciile în mod voluntar;
(b) a vehiculelor cu o masă maximă autorizată de peste 3500 kg, de către
conducătorii auto în vârstă de peste 21 de ani titulari ai unui permis de
conducere din categoria B, care a fost obținut de cel puțin doi ani, cu
condiția ca vehiculele să fie utilizate, numai în stare staționară, în scopuri
de instruire sau recreative și ca acestea să fie utilizate în scopuri sociale de
entități necomerciale, iar vehiculele să fi fost modificate astfel încât să nu
poată fi folosite nici pentru transportul a mai mult de nouă persoane, nici
pentru transportul altor mărfuri în afara celor strict necesare pentru
utilizarea care le-a fost atribuită.
Articolul 7
Eliberarea, valabilitatea si reînnoirea
(1) Permisele de conducere se eliberează numai solicitanților care:
(a) au promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului și
un test teoretic și îndeplinesc normele medicale, în conformitate cu
dispozițiile anexelor II și III; (în vigoare de la 19.01.2009)
(b) au promovat un test teoretic doar în ceea ce priveste categoria AM;
statele membre pot cere solicitanților să promoveze un test de verificare a
aptitudinilor și comportamentului și un examen medical pentru această
categorie.
Pentru triciclurile și cvadriciclurile din această categorie, statele membre
pot impune un test specific de verificare a aptitudinilor și
comportamentului. Pentru diferențierea vehiculelor din categoria AM, pe
permisul de conducere se poate înscrie un cod național;
(c) au promovat numai un test de verificare a aptitudinilor si
comportamentului sau au urmat un curs de formare în conformitate cu
anexa VI, în privinta categoriei A2 sau categoriei A, cu conditia de a fi
acumulat minimum doi ani de experientă în conducerea unei motociclete
din categoria A1 sau, respectiv, din categoria A2;
(d) au urmat un curs de formare sau au promovat un test de verificare a
aptitudinilor și comportamentului sau au urmat un curs de formare și au
promovat un test de verificare a aptitudinilor și comportamentului în
conformitate cu anexa V, în privința categoriei B pentru conducerea unui
ansamblu de vehicule, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (4)
litera (b) al doilea paragraf;
(e) au resedinta obisnuită pe teritoriul statului membru care eliberează
permisul sau pot dovedi că urmează studii pe teritoriul statului membru
respectiv de cel putin sase luni.
(2) (a) De la 19 ianuarie 2013, permisele eliberate de statele membre
pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 si BE au o valabilitate administrativă
de 10 ani.
Un stat membru poate decide că permisele pe care le eliberează pentru
aceste categorii au o valabilitate administrativă de până la 15 ani.
(b) De la 19 ianuarie 2013, permisele eliberate de statele membre pentru
categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E au o valabilitate administrativă
de 5 ani.
(c) Reînnoirea unui permis de conducere poate determina începutul unei
noi perioade de valabilitate administrativă pentru o altă categorie sau alte
categorii pe care titularul permisului este autorizat să le conducă, în măsura
în care aceasta este în conformitate cu condițiile prevăzute de prezenta
directivă.
(d) Prezența unui microprocesor în conformitate cu articolul 1 nu este o
condiție de valabilitate a unui permis de conducere. Pierderea sau
imposibilitatea citirii unui microprocesor sau o altă deteriorare a acestuia
nu afectează valabilitatea documentului.
(3) Reînnoirea permiselor de conducere în momentul în care valabilitatea
lor administrativă expiră este supusă următoarelor condiții:
(a) îndeplinirea în continuare a normelor minime privind aptitudinile fizice
si mentale pentru conducere prevăzute la anexa III pentru permisele de
conducere din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E și
(b) resedinta obisnuită pe teritoriul statului membru care a eliberat
permisul de conducere sau prezentarea dovezii că solicitantul a efectuat
studii cel putin sase luni pe teritoriul statului membru respectiv.
Statele membre pot impune, la reînnoirea permiselor de conducere din
categoriile AM, A, A1, A2, B, B1 și BE, o examinare care aplică normele
minime privind aptitudinile fizice și mentale pentru conducere prevăzute în
anexa III.
Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă prevăzută
la alineatul (2) a permiselor de conducere eliberate șoferilor începători
pentru orice categorie, în vederea aplicării unor măsuri specifice pentru
acești conducători auto, în scopul îmbunătățirii siguranței rutiere.
Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă a
primului permis eliberat conducătorilor auto începători pentru categoriile C
si D la 3 ani, pentru a putea aplica măsuri specifice pentru acești
conducători auto, în scopul îmbunătățirii siguranței lor rutiere.
Statele membre pot limita perioada de valabilitate administrativă prevăzută
la alineatul (2) a permiselor de conducere individuale pentru orice
categorie, în cazul în care acest lucru este considerat necesar, în vederea
cresterii frecvenței controalelor medicale sau pentru aplicarea altor măsuri
specifice, cum ar fi restrictiile pentru persoanele care încalcă normele
rutiere.
Statele membre pot reduce perioada de valabilitate administrativă,
prevăzută la alineatul (2), a permiselor de conducere ai căror titulari îsi au
resedinta pe teritoriul lor si au împlinit vârsta de 50 de ani, în vederea
sporirii frecventei controalelor medicale sau pentru aplicarea altor măsuri
specifice, cum ar fi cursurile de perfecționare. Această perioadă redusă de
valabilitate administrativă se poate aplica numai cu ocazia reînnoirii
permisului de conducere.
(4) Fără a aduce atingere legilor naționale în domeniul penal și polițienesc,
statele membre pot să aplice, pentru eliberarea permiselor de conducere,
după consultarea Comisiei, dispozițiile normelor lor naționale în ceea ce
privește alte condiții decât cele prevăzute de prezenta directivă.
(5) (a) Nicio persoană nu poate detine mai mult de un permis de conducere.
(b) Un stat membru refuză eliberarea unui permis în cazul în care constată
că solicitantul detine deja un permis de conducere.
(c) Statele membre iau măsurile necesare în conformitate cu litera (b).
Măsurile necesare în privinta eliberării, înlocuirii, reînnoirii sau schimbării
unui permis de conducere constă în a verifica, împreună cu alte state
membre, dacă solicitantul este deja titularul unui alt permis de conducere,
în cazul în care există motive suficiente pentru a suspecta acest lucru.
(d) Pentru a facilita verificările prevăzute la litera (b), statele membre
utilizează rețeaua de permise de conducere a Uniunii Europene, de îndată
ce aceasta devine operațională.
Fără a aduce atingere articolului 2, un stat membru care eliberează un
permis ia toate măsurile pentru a se asigura că o persoană îndeplineste
cerintele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol si aplică dispozitiile
sale nationale privind anularea sau retragerea dreptului de a conduce, în
cazul în care se stabileste că a fost eliberat un permis fără respectarea
acestor cerinte.
Articolul 8
Adaptarea la progresul stiintific si tehnic
Modificările necesare pentru adaptarea anexelor I-VI la progresul științific și
tehnic se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9
alineatul (2).
Articolul 9 (în vigoare de la 19.01.2009)
Comitetul
(1) Comisia este asistată de Comitetul pentru permise de conducere.
(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul
5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, în ceea ce
privește dispozițiile articolului 8 din această directivă.
Articolul 10
Examinatori
De la intrarea în vigoare a prezentei directive, examinatorii îndeplinesc
normele minime prevăzute la anexa IV.
Examinatorii care lucrează deja în această funcție înainte de 19 ianuarie
2013 se supun doar cerințelor privind asigurarea calității și formarea
continuă efectuată cu regularitate.
Articolul 11
Dispozitii diverse privind schimbarea, retragerea, înlocuirea si
recunoasterea permiselor de conducere
(1) În cazul în care titularul unui permis de conducere național valabil
eliberat de un stat membru își stabilește reședința obișnuită într-un alt stat
membru, acesta poate solicita ca permisul său de conducere să fie schimbat
cu un permis echivalent. Statului membru care efectuează schimbarea îi
revine sarcina de a verifica pentru ce categorie continuă să fie efectiv
valabil permisul prezentat. (în vigoare de la 19.01.2009)
(2) Sub rezerva respectării principiului teritorialității legislației penale și
polițienești, statul membru în care este situată reședința obișnuită poate
aplica dispozițiile sale naționale cu privire la restrângerea, suspendarea,
retragerea sau anularea dreptului de conducere al titularului unui permis
de conducere eliberat de un alt stat membru și, în cazul în care este
necesar, poate schimba permisul în acest scop.
(3) Statul membru care efectuează schimbarea returnează permisul vechi
autoritătilor statului membru care l-a emis si comunică motivele acestei
actiuni. (în vigoare de la 19.01.2009)
(4) Un stat membru refuză eliberarea unui permis de conducere unui
solicitant al cărui permis de conducere face obiectul unei restricții,
suspendări sau retrageri într-un alt stat membru. (în vigoare de la
19.01.2009)
Un stat membru refuză să recunoască valabilitatea oricărui permis de
conducere eliberat de un alt stat membru unei persoane al cărei permis de
conducere face obiectul unei restricții, suspendări sau retrageri pe teritoriul
statului membru anterior.
De asemenea, un stat membru poate refuza eliberarea unui permis de
conducere unui solicitant al cărui permis a fost anulat într-un alt stat
membru.
(5) Înlocuirea unui permis de conducere care a fost, de exemplu, pierdut
sau furat se poate obtine numai de la autoritătile competente ale statului
membru în care titularul îsi are resedinta obisnuită; autoritățile respective
asigură înlocuirea pe baza informațiilor pe care le posedă sau, dacă este
cazul, pe baza unei atestări a autorităților competente din statul membru
care a eliberat permisul inițial. (în vigoare de la 19.01.2009)
(6) În cazul în care un stat membru schimbă un permis de conducere
eliberat de o țară terță cu un permis de conducere de model comunitar,
această schimbare, precum și orice reînnoire sau înlocuire se înregistrează
pe permisul de conducere de model comunitar. (în vigoare de la
19.01.2009)
O astfel de schimbare se poate efectua numai în cazul în care permisul
eliberat de țara terță a fost predat autorităților competente ale statului
membru care efectuează schimbarea. În cazul în care titularul acestui
permis își stabilește reședința obișnuită într-un alt stat membru, nu este
necesar ca acesta din urmă să aplice principiul recunoașterii reciproce
prevăzut la articolul 2.
Articolul 12 (în vigoare de la 19.01.2009)
Resedinta obisnuită
În sensul prezentei directive, „reședință obișnuită” înseamnă locul în care o
persoană locuiește în mod obișnuit, adică pe parcursul a cel puțin 185 de
zile din fiecare an calendaristic, datorită unor legături personale și
profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, datorită
unor legături personale care relevă legături strânse între respectiva
persoană și locul în care locuiește aceasta.
Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături
profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor sale personale și
care, din acest motiv, locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două
sau mai multe state membre, se consideră a fi locul legăturilor sale
personale, cu condiția ca persoana respectivă să se întoarcă în acel loc cu
regularitate. Această din urmă condiție nu este necesară în cazul în care
persoana locuiește într-un stat membru pentru îndeplinirea unei misiuni cu
durată determinată. Frecventarea de cursuri la o universitate sau școală nu
implică transferul reședinței obișnuite.
Articolul 13
Echivalări între permisele de model necomunitar
(1) Cu acordul Comisiei, statele membre stabilesc echivalări între drepturile
dobândite înainte de punerea în aplicare a prezentei directive și categoriile
definite la articolul 4
După consultarea Comisiei, statele membre pot aduce legislației lor
naționale ajustările necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor
articolului 11 alineatele (4), (5) și (6).
(2) Niciun drept de conducere acordat înainte de 19 ianuarie 2013 nu este
retras sau restrâns în vreun fel prin dispozitiile prezentei directive.
Articolul 14
Reexaminarea
Comisia prezintă un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive,
inclusiv impactul acesteia asupra siguranței rutiere, cel mai devreme la 19
ianuarie 2018.
Articolul 15
Asistenta reciprocă
Statele membre își acordă reciproc asistență în procesul de punere în
aplicare a prezentei directive și fac schimb de informații privind permisele
pe care le-au eliberat, schimbat, înlocuit, reînnoit sau retras. În acest scop,
ele utilizează rețeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene, de
îndată ce aceasta devine operațională.
Articolul 16
Transpunerea
(1) Statele membre adoptă si publică, până la 19 ianuarie 2011, actele cu
putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma
articolului 1 alineatul (1), articolului 3, articolului 4 alineatele (1), (2), (3) si
(4) literele (b)-(k), articolului 6 alineatul (1), alineatul (2) literele (a), (c), (d)
si (e), articolului 7 alineatul (1) literele (b), (c) si (d), alineatele (2), (3) si (5),
articolului 8, articolului 10, articolului 13, articolului 14, articolului 15 si
anexelor I punctul 2, II punctul 5.2 privind categoriile A1, A2 si A, IV, V si VI.
Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispozitii.
(2) Statele membre aplică aceste dispozitii de la 19 ianuarie 2013.
(3) Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la
data publicării lor oficiale. Acestea conțin, de asemenea, o mențiune care
precizează că trimiterile la directiva abrogată, conținute în actele cu putere
de lege sau actele administrative în vigoare, se interpretează ca fiind
trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de
efectuare a acestei trimiteri, precum și textul acesteia.
(4) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele
principalelor dispozitii de drept intern pe care le adoptă în domeniul
reglementat de prezenta directivă.
Articolul 17
Abrogarea
Directiva 91/439/CEE se abrogă de la 19 ianuarie 2013, fără a aduce
atingere obligatiilor statelor membre cu privire la termenele indicate în
anexa VII partea B pentru transpunerea respectivei directive în dreptul
national.
Articolul 2 alineatul (4) din Directiva 91/439/CEE se abrogă la 19 ianuarie
2007. (Fără a aduce atingere dispoziţiilor pe care le adoptă Consiliul în acest
sens, modelul permisului de conducere stabilit în anexele I şi IA nu poate
conţine nici un dispozitiv electronic computerizat – adăugare adusă prin
Directiva Consiliului 96/47/CE din 23.07.1996)
Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta
directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa
VIII.
Articolul 18
Intrarea în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 2 alineatul (1), articolul 5, articolul 6 alineatul (2) litera (b),
articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 9, articolul 11 alineatele (1), (3),
(4), (5) si (6), articolul 12 si anexele I, II si III se aplică de la 19 ianuarie 2009.
Articolul 19
Destinatari
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2006.
Pentru Parlamentul European
Președintele
J. Borrell Fontelles
Pentru Consiliu
Președintele
J. Korkeaoja
[1] JO C 112, 30.4.2004, p. 34.
[2] Avizul Parlamentului European din 23 februarie 2005 (JO C 304 E,
1.12.2005, p. 202), Poziția comună a Consiliului din 18 septembrie 2006 (JO
C 295 E, 5.12.2006, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 14
decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din
19 decembrie 2006.
[3] JO L 237, 24.8.1991, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima
dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al
Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
[4] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin
Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
[5] JO L 124, 9.5.2002, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima
dată prin Directiva 2005/30/CE a Comisiei (JO L 106, 27.4.2005, p. 17).
[6] JO L 226, 10.9.2003, p. 4. Directivă astfel cum a fost modificată prin
Directiva 2004/66/CE a Consiliului (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).
–––––––––––––––––
ANEXA I (în vigoare de la 19.01.2009)
DISPOZITII PRIVIND MODELUL COMUNITAR DE PERMIS DE CONDUCERE
1. Caracteristicile fizice ale cardului modelului comunitar de permis de
conducere sunt în conformitate cu ISO 7810 si ISO 7816-1.
Cardul se confecționează din policarbonat.
Metodele de verificare a caracteristicilor permiselor de conducere în scopul
asigurării conformității lor cu normele internaționale sunt în conformitate
cu ISO 10373.
2. Securitatea fizică a permiselor de conducere
Securitatea fizică a permiselor de conducere este amenințată de:
– producerea de carduri false: crearea unui document nou foarte
asemănător cu documentul original, fie ex nihilo, fie prin copierea unui
document original;
– modificarea materialului: schimbarea unei proprietăți a documentului
original, de exemplu, modificarea unora dintre datele imprimate pe
document.
Securitatea globală constă în sistemul ca întreg, alcătuit din procedura de
solicitare, transmiterea datelor, materialul din care este confecționat
cardul, tehnica de imprimare, un set minim de elemente de siguranță și
procesul de personalizare.
(a) Materialul folosit pentru permisele de conducere este protejat
împotriva falsificării prin folosirea următoarelor tehnici (elemente de
sigurantă obligatorii):
– corpul cardului este insensibil la radiații UV;
– un model de fundal de siguranță conceput a fi greu de contrafăcut prin
scanare, imprimare sau copiere, folosind imprimarea irizată cu cerneluri
multicolore de siguranță și imprimare ghioșată pozitivă și negativă. Modelul
nu este alcătuit din culorile primare (CMGN), conține un model complex
alcătuit din minimum două culori speciale și include microcaractere;
– elemente optice variabile care asigură o protecție adecvată împotriva
copierii și falsificării fotografiei;
– gravare cu laser;
– în zona fotografiei, modelul de fundal de siguranță și fotografia ar trebui
să se suprapună cel puțin pe marginile fotografiei (model de atenuare).
(b) În afară de aceasta, materialul folosit pentru permisele de conducere
este protejat împotriva falsificării prin folosirea a cel puțin trei dintre
următoarele tehnici (elemente de sigurantă suplimentare):
– cerneluri în culori schimbătoare*;
– cerneluri termocrome*;
– holograme personalizate*;
– imagini laser variabile*;
– cerneală fluorescentă la ultraviolete, vizibilă și transparentă;
– imprimare irizată;
– filigran digital în fundal;
– pigmenți infraroșii sau fosforescenți;
– caractere, simboluri sau modele palpabile*.
(c) Statele membre sunt libere să introducă elemente de siguranță
suplimentare. În general sunt preferate tehnicile indicate cu asterisc
deoarece permit polițiștilor să verifice valabilitatea cardului fără mijloace
speciale
3. Permisul are două fețe.
Pagina 1 conține:
(a) cuvintele „Permis de conducere” imprimate cu caractere mari în limba
sau limbile statului membru care eliberează permisul;
(b) numele statului membru care eliberează permisul (opțional);
(c) semnul distinctiv al statului membru care eliberează permisul, imprimat
în negativ într-un dreptunghi albastru înconjurat de un cerc format din
douăsprezece stele galbene; semnul distinctiv este după cum urmează:
B : Belgia
CZ : Republica Cehă
DK : Danemarca
D : Germania
EST : Estonia
GR : Grecia
E : Spania
F : Franța
IRL : Irlanda
I : Italia
CY : Cipru
LV : Letonia
LT : Lituania
L : Luxemburg
H : Ungaria
M : Malta
NL : Țările de Jos
A : Austria
PL : Polonia
P : Portugalia
SLO : Slovenia
SK : Slovacia
FIN : Finlanda
S : Suedia
UK : Regatul Unit;
(d) informații caracteristice permisului eliberat, numerotate după cum
urmează:
1. numele titularului;
2. prenumele titularului;
3. data și locul nașterii;
4. (a) data eliberării permisului;
(b) data expirării permisului sau o cratimă în cazul în care permisul are
perioadă de valabilitate nelimitată, în conformitate cu dispozițiile articolului
7 alineatul (2) litera (c);
(c) denumirea autorității emitente (poate fi tipărită pe pagina 2);
(d) un număr diferit de cel de la punctul 5, în scopuri administrative
(opțional);
5. numărul permisului;
6. fotografia titularului;
7. semnătura titularului;
8. resedinta, domiciliul sau adresa postală (optional);
9. categoria (categoriile) de vehicule pe care deținătorul are dreptul să le
conducă (categoriile naționale sunt imprimate cu un alt tip de caractere
decât categoriile armonizate);
(e) cuvintele „Model al Comunităților Europene” în limba (limbile) statului
membru care eliberează permisul și cuvintele „Permis de conducere” în
celelalte limbi ale Comunității, imprimate cu roz pentru a alcătui un fundal
al permisului:
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;
(f) culori de referință:
– albastru: Pantone Reflex Blue;
– galben: Pantone Yellow.
Pagina 2 contine:
(a) 9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le
conducă (categoriile naționale sunt imprimate cu un alt tip de caractere
decât categoriile armonizate);
10. data primei eliberări pentru fiecare categorie (această dată trebuie să
fie retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările
ulterioare);
11. data expirării fiecărei categorii;
12. informații suplimentare/restricții, în formă codificată, în privința fiecărei
(sub)categorii în cauză.
Codurile sunt următoarele:
– coduri de la 01 la 99 : coduri comunitare armonizate
CONDUCĂTOR AUTO (considerente medicale)
01. Corectarea și/sau protejarea vederii
01.01. Ochelari
01.02. Lentilă (lentile) de contact
01.03. Sticlă protectoare
01.04. Lentilă opacă
01.05. Acoperitoare pentru ochi
01.06. Ochelari sau lentile de contact
02. Proteze auditive/dispozitiv ajutător pentru comunicare
02.01. Proteză auditivă pentru o ureche
02.02. Proteză auditivă pentru două urechi
03. Proteze/orteze ale membrelor
03.01. Proteze/orteze ale membrelor superioare
03.02. Proteze/orteze ale membrelor inferioare
05. Utilizare restricționată (folosirea obligatorie a subcodurilor, conducere
sub rezerva restricțiilor medicale)
05.01. Limitare la călătorii în timpul zilei (de exemplu, o oră după răsăritul
soarelui și o oră înainte de apusul soarelui)
05.02. Limitare la călătorii pe o rază de … km de la domiciliul titularului sau
doar în interiorul orașului/regiunii
05.03. Conducere fără pasageri
05.04. Limitare la călătorii cu o viteză de maximum … km/h
05.05. Conducere autorizată doar în prezența unui însoțitor care posedă
permis de conducere
05.06. Fără remorcă
05.07. Nu este permisă conducerea pe autostrăzi
05.08. Nu este permis alcoolul

Reclame
  1. #1 by roximpex on 29/05/2012 - 21:18

    bravo felicitari de la roximpex trans-colonelu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: