Directiva CE nr: 5 din 2009 care stabileste incalcarile reg.561 si 165!

Directiva 2009/5/CE a Comisiei
din 30 ianuarie 2009
de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului [1], în special articolul 9 alineatul (3),
întrucât:
(1) Directiva 2006/22/CE conține în anexa III o listă inițială de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului [2], precum și ale Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier [3].
(2) Articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2006/22/CE stipulează posibilitatea de a adapta anexa în vederea stabilirii unor orientări privind o gamă de încălcări comune ale legislației, divizată în două categorii. Printre cele mai grave încălcări se numără cele care creează un risc ridicat de deces sau vătămare corporală gravă.
(3) Oferirea unor indicații suplimentare legate de clasificarea încălcărilor constituie un pas important în direcția asigurării certitudinii juridice pentru întreprinderi și a concurenței echitabile dintre acestea.
(4) O clasificare armonizată a încălcărilor este, de asemenea, de dorit, în vederea asigurării unei baze comune pentru sistemele de clasificare în funcție de gradul de risc pe care statele membre trebuie să le introducă în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2006/22/CE. Pe baza acestor categorii armonizate se va facilita încadrarea încălcărilor comise de un conducător auto sau o întreprindere în alt stat membru decât statul membru de reședință.
(5) Ca regulă generală, clasificarea încălcărilor trebuie să depindă de gravitatea acestora și de eventualele consecințele pentru siguranța traficului, precum și de posibilitatea de control a respectării legislației de către conducătorul auto sau întreprindere.
(6) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
Articolul 1
Anexa III la Directiva 2006/22/CE se înlocuiește cu anexa la prezenta directivă.
Articolul 2
(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2009 cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2009.
Pentru Comisie
Antonio Tajani
Vicepreședinte
[1] JO L 102, 11.4.2006, p. 35.
[2] JO L 102, 11.4.2006, p. 1.
[3] JO L 370, 31.12.1985, p. 8.
–––––––––––––––––
ANEXĂ
„ANEXA III
Încălcări
În conformitate cu articolul 9 alineatul (3), următorul tabel conține orientări cu privire la o gamă de încălcări comune ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85, divizate în două categorii în funcție de gravitatea lor.
1. Grupe de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006
Nr. | Temei juridic | Tip de încălcare | Gravitate [1] |
IFG | IG | IM |
A | Echipaj | | | |
A1 | Articolul 5 alineatul (1) | Nerespectarea vârstei minime a conducătorilor auto | | X | |
B | Perioadele de conducere | | | |
B1 | Articolul 6 alineatul (1) | Depășirea duratei de conducere zilnice de 9 h dacă posibilitatea de prelungire la 10 h nu este permisă | 9 h<…<10 h | | | X |
B2 | 10 h<…<11 h | | X | |
B3 | 11 h<… | X | | |
B4 | Depășirea duratei prelungite de conducere zilnice de 10 h, dacă este permisă prelungirea | 10 h<…<11 h | | | X |
B5 | 11 h<…<12 h | | X | |
B6 | 12 h<… | X | | |
B7 | Articolul 6 alineatul (2) | Depășirea duratei de conducere săptămânale | 56 h<…<60 h | | | X |
B8 | 60 h<…<70 h | | X | |
B9 | 70 h<… | X | | |
B10 | Articolul 6 alineatul (3) | Depășirea duratei de conducere acumulate în 2 săptămâni consecutive | 90 h<…<100 h | | | X |
B11 | 100 h<…<112 h 30 | | X | |
B12 | 112 h 30<… | X | | |
C | Pauze | | | |
C1 | Articolul 7 | Depășirea duratei neîntrerupte de conducere | 4 h 30<…<5 h | | | X |
C2 | 5 h<…<6 h | | X | |
C3 | 6 h<… | X | | |
D | Perioade de repaus | | | |
D1 | Articolul 8 alineatul (2) | Perioadă insuficientă de repaus zilnic de mai puțin de 11 h, dacă perioada redusă de repaus zilnic nu este permisă | 10 h<…<11 h | | | X |
D2 | 8 h 30<…<10 h | | X | |
D3 | …<8 h 30 | X | | |
D4 | Perioadă redusă de repaus zilnic insuficientă de mai puțin de 9 h, dacă reducerea este permisă | 8 h<…<9 h | | | X |
D5 | 7 h<…<8 h | | X | |
D6 | …<7 h | X | | |
D7 | Perioadă de repaus zilnic împărțită, insuficientă de mai puțin de 3 h + 9 h | 3 h+[8 h<…<9 h] | | | X |
D8 | 3 h+[7 h<…<8 h] | | X | |
D9 | 3 h+[…<7 h] | X | | |
D10 | Articolul 8 alineatul (5) | Perioadă de repaus zilnic insuficientă de mai puțin de 9 h pentru conducere în echipaj | 8 h<…<9 h | | | X |
D11 | 7 h<…<8 h | | X | |
D12 | …<7 h | X | | |
D13 | Articolul 8 alineatul (6) | Perioadă redusă de repaus săptămânal insuficientă de mai puțin de 24 h | 22 h<…<24 h | | | X |
D14 | 20 h<…<22 h | | X | |
D15 | …<20 h | X | | |
D16 | Perioadă de repaus săptămânal insuficientă, de mai puțin de 45 h, dacă perioada redusă de repaus săptămânal nu este permisă | 42 h<…<45 h | | | X |
D17 | 36 h<…<42 h | | X | |
D18 | …<36 h | X | | |
E | Tipuri de plată | | | |
E1 | Articolul 10 alineatul (1) | Legătură între remunerație și distanța parcursă sau cantitatea de mărfuri transportată | X | | |
2. Grupe de încălcări ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85
Nr. | Temei juridic | Tip de încălcare | Gravitate [2] |
IFG | IG | IM |
F | Instalarea aparaturii de înregistrare | | | |
F1 | Articolul 3 alineatul (1) | Niciun tip de aparatură de înregistrare aprobată nu este instalată sau utilizată | X | | |
G | Utilizarea aparaturii de înregistrare, a cărții de conducător auto sau a foii de înregistrare | | | |
G1 | Articolul 13 | Aparatură de înregistrare care nu funcționează corespunzător (de exemplu: aparatură de înregistrare verificată, calibrată și sigilată necorespunzător) | X | | |
G2 | Aparatură de înregistrare utilizată necorespunzător (neutilizarea unei cărți de conducător auto valabile, abuz voluntar, …) | X | | |
G3 | Articolul 14 alineatul (1) | Nu deține un număr suficient de foi de înregistrare | | X | |
G4 | Model neomologat de foi de înregistrare | | X | |
G5 | Nu deține suficientă hârtie pentru documente imprimate | | | X |
G6 | Articolul 14 alineatul (2) | Întreprinderea nu ține evidența foilor de înregistrare, a documentelor imprimate și a datelor stocate | X | | |
G7 | Articolul 14 alineatul (4) | Conducătorul auto deține mai mult de o carte de conducător auto valabilă | X | | |
G8 | Articolul 14 alineatul (4) | Utilizarea unei cărți de conducător auto care nu este cartea valabilă a conducătorului auto respectiv | X | | |
G9 | Articolul 14 alineatul (4) | Utilizarea unei cărți de conducător auto defecte sau expirate | X | | |
G10 | Articolul 14 alineatul (5) | Nu sunt disponibile datele înregistrate și stocate timp de cel puțin 365 de zile | X | | |
G11 | Articolul 15 alineatul (1) | Utilizarea unor foi sau a unor cărți de conducător auto murdare ori deteriorate, cu datele lizibile | | | X |
G12 | Utilizarea unor foi sau a unor cărți de conducător auto murdare ori deteriorate, cu datele ilizibile | X | | |
G13 | Nu s-a depus în termen de 7 zile calendaristice o cerere de înlocuire a cărților de conducător auto deteriorate, cu funcționare defectuoasă, pierdute sau furate | | X | |
G14 | Articolul 15 alineatul (2) | Utilizarea incorectă a foilor de înregistrare/cărților de conducător auto | X | | |
G15 | Retragerea neautorizată a foilor sau a cărților de conducător auto, care are un impact asupra înregistrării datelor relevante | X | | |
G16 | Retragerea neautorizată a foilor sau a cărților de conducător auto, fără niciun impact asupra datelor înregistrate | | | X |
G17 | Foaie de înregistrare sau carte de conducător auto folosită pentru acoperirea unei perioade mai lungi decât cea prevăzută, dar fără pierderea datelor | | | X |
G18 | Foaie de înregistrare sau carte de conducător auto folosită pentru acoperirea unei perioade mai lungi decât cea prevăzută, cu pierderea datelor | X | | |
G19 | Nu se utilizează introducerea manuală când acest lucru este necesar | X | | |
G20 | Nu se utilizează foia corectă sau cartea de conducător auto se află în dispozitivul de citire necorespunzător (conducere în echipaj) | X | | |
G21 | Articolul 15 alineatul (3) | Ora înregistrată pe foaie nu corespunde orei oficiale a statului de înmatriculare a vehiculului | | X | |
G22 | Utilizarea incorectă a mecanismului de schimbare | X | | |
H | Informații introduse | | | |
H1 | Articolul 15 alineatul (5) | Lipsește numele de familie de pe foaia de înregistrare | X | | |
H2 | Lipsește prenumele de pe foaia de înregistrare | X | | |
H3 | Lipsesc data de începere și de încheiere a utilizării foii | | X | |
H4 | Lipsesc locul de începere și de încheiere a utilizării foii | | | X |
H5 | Lipsește numărul de înregistrare de pe foaia de înregistrare | | | X |
H6 | Lipsesc datele înregistrate de contorul kilometric (punct de pornire) de pe foaia de înregistrare | | X | |
H7 | Lipsesc datele înregistrate de contorul kilometric (punct final) de pe foaia de înregistrare | | | X |
H8 | Lipsește ora schimbării vehiculului de pe foaia de înregistrare | | | X |
H9 | Articolul 15 alineatul (5a) | Simbolul țării nu este introdus în aparatura de înregistrare | | | X |
I | Punerea la dispoziție a informațiilor | | | |
I1 | Articolul 15 alineatul (7) | Refuză controlul | X | | |
I2 | Articolul 15 alineatul (7) | Nu poate prezenta înregistrările zilei curente | X | | |
I3 | Nu poate prezenta înregistrările din ultimele 28 de zile | X | | |
I4 | Nu poate prezenta înregistrările de pe cartea de conducător auto, dacă acesta deține una | X | | |
I5 | Nu poate prezenta înregistrările manuale și documentele imprimate din săptămâna curentă și din ultimele 28 de zile | X | | |
I6 | Nu poate prezenta cartea de conducător auto | X | | |
I7 | Nu poate prezenta documentele imprimate din săptămâna curentă și din ultimele 28 de zile | X | | |
J | Fraude | | | |
J1 | Articolul 15 alineatul (8) | Falsificarea, ștergerea, distrugerea datelor înregistrate pe foile de înregistrare, a celor stocate în aparatura de înregistrare sau pe cartea de conducător auto, ori a documentelor imprimate din aparatura de înregistrare | X | | |
J2 | Manipularea aparaturii de înregistrare, a foii de înregistrare sau a cărții de conducător auto, care poate conduce la falsificarea datelor și/sau a informațiilor imprimate | X | | |
J3 | Dispozitiv de manipulare prezent în vehicul (comutator/fir …), care poate fi utilizat pentru a falsifica datele și/sau informațiile imprimate | X | | |
K | Defectare | | | |
K1 | Articolul 16 alineatul (1) | Nu este reparat de un instalator sau atelier autorizat | X | | |
K2 | Nu este reparat în cursul călătoriei | | X | |
L | Introducere manuală sau documente imprimate | | | |
L1 | Articolul 16 alineatul (2) | Conducătorul auto nu marchează toate informațiile pentru perioadele de timp care nu mai sunt înregistrate în timp ce echipamentul de înregistrare nu poate fi reparat sau funcționează defectuos | X | | |
L2 | Numărul cărții de conducător auto și/sau numele și/sau numărul permisului de conducere lipsesc de pe foaia temporară. | X | | |
L3 | Semnătura lipsește de pe foaia temporară | | X | |
L4 | Articolul 16 alineatul (3) | Nu s-a declarat oficial pierderea sau furtul cărții de conducător auto către autoritățile competente din statul membru unde a avut loc furtul | X | | |
[*] IFG = Încălcare foarte gravă/IG = încălcare gravă/IM = încălcare minoră.
[**] IFG = Încălcare foarte gravă/IG = încălcare gravă/IM = încălcare minoră”.
Anunțuri
  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: