Regulamentul CE nr: 1073 din 2009

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1)
JO C 10, 15.1.2008, p. 44. (1),
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2)
Avizul Parlamentului European din 5 iunie 2008 (nepublicat încă înJurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 9 ianuarie 2009(JO C 62 E, 17.3.2009, p. 25), Poziţia Parlamentului European din23 aprilie 2009 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 septembrie 2009. (2),

întrucât:(1) Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind normele comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul și autobuzul(3)
JO L 74, 20.3.1992, p. 1. (3) și Regulamentul (CE) nr. 12/98 al Consiliului din 11 decembrie 1997 de stabilire a condiţiilor în care transportatorii nerezidenţi pot presta servicii naţionale de transport rutier de călători într-un stat membru(4)
JO L 4, 8.1.1998, p. 10. (4) trebuie să facă obiectul mai multor modificări de fond. Din motive de claritate și simplificare, regulamentele respective ar trebui să fie reformate și încorporate într-un singur regulament.
(2) Stabilirea unei politici comune de transport presupune, printre altele, definirea unor norme comune aplicabile transportului rutier internaţional de persoane, precum și stabilirea condiţiilor în care operatorii de transport nerezidenţi pot presta servicii naţionale de transport într-un stat membru.
(3) Pentru a asigura un cadru coerent pentru transportul internaţional de persoane cu autocarul și autobuzul în ansamblul Comunităţii, prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor transporturilor internaţionale efectuate pe teritoriul Comunităţii. Transportul din statele membre către ţări terţe este încă reglementat în mare parte de acorduri bilaterale încheiate între statele membre și ţările terţe respective. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice acelei secţiuni a deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de îmbarcare sau de debarcare atât timp cât nu au fost încheiate acordurile necesare între Comunitate și ţările terţe în cauză. Cu toate acestea, regulamentul ar trebui să se aplice pe teritoriul unui stat membru tranzitat.
(4) Libertatea de a presta servicii constituie un principiu fundamental al politicii comune de transport și necesită garantarea accesului operatorilor de transport din toate statele membre la pieţele de transporturi internaţionale fără discriminare pe bază de naţionalitate sau loc de stabilire.
(5) Transportul internaţional de persoane cu autocarul și autobuzul ar trebui să fie condiţionat de deţinerea unei licenţe comunitare. Operatorii de transport ar trebui să fie obligaţi să aibă la bordul fiecărui vehiculul pe care îl deţin o copie conformă cu licenţa comunitară, pentru a facilita autorităţilor de aplicare a legii efectuarea unor controale mai eficiente, în special în afara statului membru de stabilire al operatorului de transport. Ar trebui stabilite condiţiile care reglementează eliberarea și retragerea licenţelor comunitare, perioada de valabilitate și regulile detaliate de utilizare a acestora. De asemenea, este necesar să se prevadă specificaţii detaliate cu privire la forma și alte caracteristici ale licenţei comunitare și ale copiilor conforme ale acesteia.
(6) Controalele rutiere ar trebui efectuate fără discriminare, directă sau indirectă, din motive legate de naţionalitatea operatorului de transport rutier, ţara de stabilire a operatorului de transport rutier sau cea de înmatriculare a vehiculului.
(7) Ar trebui să se prevadă aranjamente flexibile supuse anumitor condiţii pentru serviciile regulate speciale și anumite servicii ocazionale, pentru a satisface cererea pieţei.
(8) În timp ce regimurile de autorizare pentru serviciile regulate se menţin, anumite norme ar trebui modificate, în special în ceea ce privește procedurile de autorizare.
OR8 8/003LJurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300/89

(9) Din acest moment, ar trebui acordate autorizaţii pentru serviciile regulate după realizarea unei proceduri de autorizare, cu excepţia cazurilor când există motive de refuz precizate în mod clar care pot fi atribuite solicitantului. Motivele de refuz legate de piaţa relevantă ar trebui să fie faptul că serviciul pentru care se depune cererea de autorizare ar afecta în mod grav viabilitatea unui serviciu comparabil prestat în cadrul unuia sau mai multor contracte de servicii publice pe traseele directe respective sau faptul că principalul scop al serviciului nu este de a transporta persoanele între staţiile aflate în diferite state membre.
(10) Operatorii de transport nerezidenţi ar trebui să aibă posibilitatea de a presta servicii naţionale de transport rutier de persoane, în funcţie de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de serviciu. Atunci când se realizează astfel de operaţiuni de cabotaj, acestea ar trebui să facă obiectul legislaţiei comunitare, precum Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere(1)
JO L 102, 11.4.2006, p. 1. (1), și al dreptului intern în vigoare în domeniile specifice în statul membru gazdă.
(11) Dispoziţiile Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii(2)
JO L 18, 21.1.1997, p. 1. (2) se aplică întreprinderilor de transport care efectuează o operaţiune de cabotaj.
(12) În cazul serviciilor regulate, ar trebui să fie accesibile operatorilor de transport nerezidenţi numai acele servicii regulate prestate ca parte dintr-un serviciu internaţional regulat, cu excluderea serviciilor de transport urban și suburban, cu respectarea anumitor condiţii și, în special, a legislaţiei în vigoare în statul membru gazdă.
(13) Este recomandabil ca statele membre să își acorde reciproc asistenţă în vederea bunei aplicări a prezentului regulament.
(14) Formalităţile administrative ar trebui să fie reduse pe cât posibil fără a se renunţa la controalele și sancţiunile care garantează aplicarea corectă și eficientă a prezentului regulament. În acest scop, ar trebui să fie clarificate și înăsprite normele existente privind retragerea licenţei comunitare. Normele existente ar trebui să fie adaptate pentru a permite, de asemenea, sancţionarea eficientă a încălcărilor grave săvârșite într-un alt stat membru decât cel de stabilire. Sancţiunile ar trebui să fie nediscriminatorii și proporţionale cu gravitatea încălcărilor. Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a introduce o cale de atac împotriva sancţiunilor aplicate.
(15) Statele membre ar trebui să înscrie în registrul naţional al întreprinderilor de transport rutier toate încălcările grave imputabile operatorilor de transport și care au condus la aplicarea unei sancţiuni.
(16) Pentru a facilita și a consolida schimbul de informaţii între autorităţile naţionale, statele membre ar trebui să facă schimb de informaţii pertinente prin intermediul punctelor de contact naţionale instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier(3)
A se vedea pagina 51 din prezentul Jurnal Oficial. (3).
(17) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei(4)
JO L 184, 17.7.1999, p. 23. (4).
(18) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească formatul anumitor documente care trebuie utilizate pentru aplicarea prezentului regulament și să adapteze la progresul tehnic anexele I și II la prezentul regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.
(19) Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește un sistem de sancţiuni eficiente, proporţionale și cu caracter de descurajare.
(20) Pentru a încuraja turismul și utilizarea mijloacelor de transport ecologice, Regulamentul (CE) nr. 561/2006 ar trebui modificat, astfel încât conducătorii auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane să poată să își amâne perioada de repaus săptămânal cu cel mult 12 perioade consecutive de 24 de ore în cazul în care desfășoară activităţi de transport de persoane care nu includ în mod obișnuit perioade de conducere continue și îndelungate. O astfel de amânare ar trebui autorizată doar în condiţii foarte stricte, care menţin siguranţa rutieră și iau în considerare condiţiile de lucru ale conducătorilor auto, în special obligaţia de a lua perioade de repaus săptămânale imediat înaintea serviciului și după acesta. Comisia ar trebui să monitorizeze în mod strict utilizarea acestei derogări. Dacă situaţia concretă care justifică această derogare se modifică în mod substanţial, iar derogarea are drept consecinţă prejudicierea siguranţei rutiere, Comisia ar trebui să ia măsuri corespunzătoare.
OR9 002.11.41Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

(21) Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unui cadru uniform pentru transportul internaţional de persoane cu autocarul și autobuzul pe întregul teritoriu al Comunităţii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
Domeniul de aplicare(1)
Prezentul regulament se aplică transportului internaţional de persoane cu autocarul și autobuzul pe teritoriul Comunităţii efectuat de către operatorii de transport, fie contra cost în numele unui terţ, fie în cont propriu, stabiliţi într-un stat membru în conformitate cu legislaţia acestuia, utilizând vehicule care sunt înmatriculate în acel stat membru și care sunt adecvate și destinate, conform construcţiei și echipării acestora, transportului a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, și deplasării acestor vehicule fără încărcătură în legătură cu aceste transporturi.
Schimbarea vehiculului sau întreruperea transportului pentru a permite ca o secţiune a deplasării să fie efectuată cu alte mijloace de transport nu aduce atingere aplicării prezentului regulament. (2)
În cazul unui transport dintr-un stat membru către un stat terţ și invers, prezentul regulament se aplică secţiunii deplasării efectuate pe teritoriul oricărui stat membru tranzitat. Prezentul regulament nu se aplică secţiunii deplasării de pe teritoriul statului membru de îmbarcare sau debarcare atât timp cât nu a fost încheiat acordul necesar între Comunitate și statul terţ respectiv.(3)
Până la încheierea acordurilor menţionate la alineatul (2), prezentul regulament nu aduce atingere dispoziţiilor privind transportul dintr-un stat membru către o ţară terţă și invers din acordurile bilaterale încheiate de statele membre cu respectivele state terţe.(4)
Prezentul regulament se aplică serviciilor naţionale de transport rutier de persoane, contra cost în numele unui terţ, prestate cu titlu temporar de un operator de transport nerezident, în conformitate cu dispoziţiile capitolului V.
Articolul 2
Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:
„transport internaţional” înseamnă:
(a) o deplasare efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinaţie se află în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(b) o deplasare efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinaţie se află în același stat membru, în timp ce îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o ţară terţă;
(c) o deplasare efectuată de un vehicul dintr-un stat membru către o ţară terţă sau viceversa, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe; sau
(d) o deplasare efectuată de un vehicul între ţări terţe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

„servicii regulate” înseamnă serviciile care asigură transportul de persoane la intervale stabilite pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite;
„servicii regulate speciale” înseamnă serviciile regulate, indiferent de cine sunt organizate, care asigură transportul unor categorii precizate de persoane cu excluderea altor persoane;
„servicii ocazionale” înseamnă serviciile care nu corespund definiţiei de servicii regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este faptul că transportă grupuri de persoane constituite la iniţiativa clienţilor sau chiar a operatorului de transport;
„operaţiuni de transport în cont propriu” înseamnă operaţiunile efectuate în scopuri necomerciale și nonprofit de o persoană fizică sau juridică, în cazul în care:

activitatea de transport constituie numai o activitate auxiliară pentru persoana fizică sau juridică; și —
vehiculele utilizate sunt proprietatea acelei persoane fizice sau juridice sau au fost achiziţionate de persoana respectivă în rate sau au făcut obiectul unui contract de leasing pe termen lung și sunt conduse de un membru al echipei persoanei fizice sau juridice sau chiar de persoana fizică sau de membri ai personalului angajat sau pus la dispoziţia întreprinderii în temeiul unei obligaţii contractuale;
OR0 9/003LJurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300/91

„stat membru gazdă” înseamnă un stat membru în care operează operatorul de transport, altul decât statul membru de stabilire a operatorului de transport;
„operaţiuni de cabotaj” înseamnă:

fie servicii naţionale de transport rutier de persoane efectuate contra cost în numele unui terţ, temporar, de un operator de transport într-un stat membru gazdă; —
fie îmbarcarea și debarcarea persoanelor în cadrul aceluiași stat membru, în timpul unui serviciu internaţional regulat, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, cu condiţia ca acesta să nu reprezinte principalul scop al serviciului respectiv;
„încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier” înseamnă o încălcare care poate determina pierderea bunei reputaţii, în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, și/sau retragerea permanentă sau temporară a licenţei comunitare.

Articolul 3
Libertatea de a presta servicii(1)
În conformitate cu prezentul regulament, oricărui operator de transport care prestează servicii contra cost în numele unui terţ menţionat la articolul 1 i se permite să efectueze servicii regulate, inclusiv servicii regulate speciale și servicii ocazionale de transport cu autocarul și autobuzul, fără discriminare pe bază de naţionalitate sau loc de stabilire în cazul în care acesta:
(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul și autobuzul, sub formă de servicii regulate, inclusiv servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale, în conformitate cu condiţiile de acces la piaţă prevăzute de legislaţia naţională;
(b) îndeplinește condiţiile stabilite în conformitate cu normele comunitare privind accesul la profesia de operator de transport rutier de persoane în activităţile de transport naţional și internaţional; și
(c) îndeplinește cerinţele juridice în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule prevăzute în special în Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunităţii(1)
JO L 57, 2.3.1992, p. 27. (1), Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional și internaţional și a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional(2)
JO L 235, 17.9.1996, p. 59. (2) și Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri(3)
JO L 226, 10.9.2003, p. 4. (3).
(2)
Oricărui operator de transport în cont propriu, menţionat la articolul 1, i se permite să efectueze serviciile de transport definite la articolul 5 alineatul (5), fără discriminare pe bază de naţionalitate sau loc de stabilire în cazul în care acesta:
(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul și autobuzul în conformitate cu condiţiile de acces la piaţă stabilite de legislaţia internă;
(b) îndeplinește cerinţele juridice în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule prevăzute în special în Directivele 92/6/CEE, 96/53/CE și 2003/59/CE.

CAPITOLUL II

LICENŢA COMUNITARĂ ȘI ACCESUL LA PIAŢĂ
Articolul 4
Licenţa comunitară(1)
Transportul internaţional de persoane cu autocarul și autobuzul se efectuează pe baza deţinerii unei licenţe comunitare eliberate de autorităţile competente ale statului membru de stabilire.(2)
Autorităţile competente ale statului membru de stabilire eliberează titularului originalul licenţei comunitare, care este păstrat de operatorul de transport, și un număr de copii conforme care corespunde cu numărul vehiculelor utilizate pentru transportul internaţional de persoane deţinute de titularul licenţei, fie în proprietate deplină, fie în altă formă, de exemplu un contract de cumpărare în rate, un contract de închiriere sau de leasing.
Licenţa comunitară și copiile conforme ale acesteia respectă formatul stabilit în anexa II. Acestea conţin cel puţin două dintre elementele de siguranţă enumerate în anexa I.
Comisia adaptează anexele I și II la progresul tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 26 alineatul (2).
Licenţa comunitară și copiile conforme ale acesteia poartă ștampila autorităţii emitente, precum și o semnătură și un număr de serie. Numerele de serie ale licenţei comunitare și ale copiilor conforme sunt înscrise în registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier prevăzut la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 în secţiunea rezervată datelor privind operatorul de transport. (3)
Licenţa comunitară se eliberează pe numele operatorului de transport și nu este transmisibilă terţilor. O copie conformă a acesteia se păstrează la bordul fiecărui vehicul deţinut de operatorul de transport și trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control. OR9 002.11.41Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

(4)
Licenţa comunitară se eliberează pentru o perioadă de până la zece ani care poate fi reînnoită.
Licenţa comunitară și copiile conforme ale acesteia eliberate înainte de data aplicării prezentului regulament rămân valabile până la data expirării lor. (5)
Ori de câte ori este trimisă o cerere pentru eliberarea unei licenţe comunitare sau o licenţă comunitară este reînnoită în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, autorităţile competente ale statului membru de stabilire verifică dacă operatorii de transport îndeplinesc sau continuă să îndeplinească toate condiţiile stabilite la articolul 3 alineatul (1).(6)
În cazul în care condiţiile menţionate la articolul 3 alineatul (1) nu sunt îndeplinite, autorităţile competente ale statului membru de stabilire refuză să elibereze sau să reînnoiască licenţa sau retrag această licenţă, printr-o decizie motivată.(7)
Statele membre garantează că solicitantul sau titularul unei licenţe comunitare poate introduce o cale de atac împotriva deciziei autorităţilor competente ale statului membru de stabilire de a refuza sau a retrage licenţa.(8)
Statele membre pot decide că licenţa comunitară poate fi, de asemenea, validă pentru operaţiunile de transport intern.
Articolul 5
Accesul la piaţă(1)
Serviciile regulate sunt deschise tuturor, fiind supuse, după caz, rezervării obligatorii.
Astfel de servicii fac obiectul unei autorizaţii în conformitate cu dispoziţiile capitolului III.
Serviciile regulate dintr-un stat membru către o ţară terţă și viceversa fac obiectul unei autorizaţii în conformitate cu acordul bilateral dintre statul membru și ţara terţă și, după caz, statul membru tranzitat, până în momentul în care se încheie acordul necesar între Comunitate și ţara terţă în cauză.
Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio ajustare a condiţiilor de operare a serviciului.
Organizarea de servicii paralele sau temporare care deservesc același public ca și serviciile regulate existente, nedeservirea anumitor staţii și deservirea de staţii suplimentare în serviciile regulate existente sunt guvernate de aceleași norme ca și serviciile regulate existente. (2)
Serviciile regulate speciale includ:
(a) transportul lucrătorilor între domiciliu și locul de muncă;
(b) transportul elevilor și studenţilor la și de la instituţia de învăţământ.
Faptul că un serviciu special poate fi diversificat conform necesităţilor utilizatorilor nu afectează clasificarea acestuia ca serviciu regulat.
Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare conform capitolului III în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator și operatorul de transport.
(3)
Serviciile ocazionale nu necesită autorizare conform capitolului III.
Cu toate acestea, organizarea serviciilor paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente și deservind același public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedurile stabilite în capitolul III.
Serviciile ocazionale nu încetează a fi servicii ocazionale doar datorită faptului că acestea sunt prestate la anumite intervale.
Serviciile ocazionale pot fi prestate de un grup de operatori de transport care acţionează în numele aceluiași contractant, iar persoanele se pot îmbarca într-o legătură pe traseu, oferită de un operator de transport diferit din cadrul aceluiași grup, pe teritoriul unuia dintre statele membre.
Comisia stabilește procedurile prin care se comunică autorităţilor competente ale statelor membre în cauză numele acestor operatori de transport și punctele de legătură de-a lungul unui traseu. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 26 alineatul (2). (4)
Deplasările întreprinse de vehicule goale în legătură cu operaţiunile de transport menţionate la alineatul (2) paragraful al treilea și la alineatul (3) primul paragraf, de asemenea, nu necesită autorizare.(5)
Operaţiunile de transport în cont propriu sunt exceptate de la orice sistem de autorizare, dar fac obiectul unui sistem de certificare.
Certificatele sunt eliberate de autorităţile competente ale statului membru în care este înmatriculat vehiculul și sunt valabile pe durata întregii deplasări, inclusiv tranzitul.
Comisia stabilește formatul certificatelor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 26 alineatul (2). OR2 9/003LJurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300/93

CAPITOLUL III

SERVICII REGULATE CARE NECESITĂ AUTORIZARE
Articolul 6
Natura autorizării(1)
Autorizaţiile sunt eliberate pe numele operatorului de transport și nu sunt transmisibile. Cu toate acestea, un operator de transport care a primit o autorizaţie poate, cu aprobarea autorităţii competente din statul membru pe teritoriul căruia se află punctul de plecare, denumită în continuare „autoritatea de autorizare”, să presteze serviciul prin intermediul unui subcontractant. În acest caz, autorizaţia indică numele subcontractantului și rolul acestuia. Subcontractantul îndeplinește condiţiile stabilite la articolul 3 alineatul (1). În sensul prezentului alineat, punctul de plecare înseamnă „unul dintre punctele terminus ale serviciului”.
În cazul întreprinderilor asociate în scopul operării unor servicii regulate, autorizaţia se emite în numele tuturor întreprinderilor și indică numele tuturor operatorilor. Aceasta este acordată întreprinderii care conduce operaţiunea, urmând ca celorlalte întreprinderi să le fie distribuite copii ale acestei autorizaţii.(2)
Perioada de valabilitate maximă a autorizaţiei este de cinci ani. Aceasta poate fi stabilită la o perioadă mai scurtă, fie la cererea solicitantului, fie prin acordul reciproc al autorităţilor competente ale statelor membre pe teritoriul cărora sunt îmbarcate sau debarcate persoanele.(3)
Autorizaţia precizează următoarele:
(a) tipul serviciului;
(b) traseul serviciului, menţionând în special punctul de plecare și punctul de destinaţie;
(c) perioada de valabilitate a autorizaţiei;
(d) opririle și orarul.
(4)
Comisia stabilește formatul autorizaţiilor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 26 alineatul (2).(5)
Autorizaţiile îndreptăţesc titularul (titularii) să presteze servicii regulate pe teritoriile tuturor statelor membre pe care le traversează rutele serviciilor.(6)
Operatorul unui serviciu regulat poate utiliza vehicule suplimentare pentru rezolvarea situaţiilor excepţionale sau temporare. Astfel de vehicule suplimentare pot fi utilizate numai în aceleași condiţii ca cele specificate în autorizaţia menţionată la alineatul (3).
În acest caz, operatorul de transport asigură existenţa următoarelor documente la bordul vehiculului:
(a) o copie a autorizaţiei serviciului regulat;
(b) o copie a contractului dintre operatorul serviciului regulat și întreprinderea care furnizează vehiculele suplimentare sau un document echivalent;
(c) o copie conformă cu licenţa comunitară eliberată operatorului care furnizează vehiculele suplimentare pentru serviciu.

Articolul 7
Prezentarea cererilor de autorizare(1)
Cererile pentru autorizarea serviciilor regulate se prezintă autorităţii de autorizare.(2)
Comisia stabilește formatul de cerere. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 26 alineatul (2).(3)
Persoanele care solicită autorizaţia furnizează autorităţii de autorizare toate informaţiile pe care le consideră relevante sau pe care autoritatea de autorizare le solicită, în special un program de conducere care să facă posibilă verificarea conformităţii cu prevederile legislaţiei comunitare cu privire la perioadele de conducere și perioadele de repaus și o copie a licenţei comunitare.
Articolul 8
Procedura de autorizare(1)
Autorizaţia se emite în înţelegere cu autorităţile tuturor statelor membre pe al căror teritoriu sunt îmbarcate sau debarcate persoanele. Autoritatea de autorizare transmite acestor autorităţi, precum și autorităţilor competente ale statelor membre ale căror teritorii sunt traversate fără să fie îmbarcate sau debarcate persoane, o copie a cererii împreună cu copii ale oricărei alte documentaţii relevante și evaluarea acesteia.(2)
Autorităţile competente ale statelor membre cărora le-a fost solicitat acordul comunică decizia lor cu privire la cerere autorităţii de autorizare, în termen de două luni. Acest termen se calculează de la data primirii cererii de solicitare a acordului, indicată în confirmarea de primire. În cazul în care decizia primită din partea autorităţilor competente ale statelor membre cărora le-a fost solicitat acordul este negativă, aceasta se motivează în mod corespunzător. În cazul în care autoritatea de autorizare nu primește răspuns în termen de două luni, se consideră că autorităţile consultate și-au dat acordul și autoritatea de autorizare poate acorda autorizaţia.
Autorităţile statelor membre ale căror teritorii sunt traversate fără a îmbarca sau debarca persoane pot transmite observaţiile lor autorităţii de autorizare, în termenul prevăzut la primul paragraf. (3)
Autoritatea de autorizare ia o decizie cu privire la cerere în termen de patru luni de la data transmiterii ei de către operatorul de transport. OR9 002.11.41Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

(4)
Autorizaţia nu se acordă în cazul în care:
(a) solicitantul nu poate oferi, cu echipamentul care se află în mod direct la dispoziţia sa, serviciul care face obiectul cererii;
(b) solicitantul nu se conformează legislaţiei interne sau internaţionale în domeniul transportului rutier și, în special, condiţiilor și specificaţiilor privind autorizarea pentru serviciile de transporturi internaţionale rutiere de persoane sau a săvârșit încălcări grave ale legislaţiei comunitare în materie de transport rutier, în special în ceea ce privește normele care se aplică vehiculelor și perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto;
(c) în cazul unei cereri de reînnoire a autorizaţiei, nu sunt îndeplinite condiţiile de autorizare;
(d) un stat membru decide pe baza unei analize detaliate că serviciul în cauză ar afecta serios viabilitatea unui serviciu comparabil reglementat de unul sau mai multe contracte de servicii publice în conformitate cu legislaţia comunitară pe secţiunile direct implicate. Într-un asemenea caz, statul membru stabilește criteriile, în mod nediscriminatoriu, pentru a determina dacă serviciul cerut ar afecta în mod serios viabilitatea serviciului comparabil menţionat anterior și, la solicitarea Comisiei, le transmite acesteia;
(e) un stat membru decide pe baza unei analize detaliate că scopul principal al serviciului nu este acela de a transporta persoane între staţiile aflate în diferite state membre.

În eventualitatea în care un serviciu internaţional existent cu autocarul și autobuzul afectează serios viabilitatea unui serviciu comparabil reglementat de unul sau mai multe contracte de servicii publice, în conformitate cu legislaţia comunitară pe secţiunile direct implicate, din motive excepţionale care nu ar fi putut fi prevăzute în momentul acordării autorizaţiei, un stat membru, cu acordul Comisiei, poate suspenda sau retrage autorizaţia de operare a serviciului internaţional cu autocarul și autobuzul, cu un preaviz de șase luni comunicat operatorului de transport.
Faptul că un operator de transport oferă preţuri mai mici decât alţi operatori de transport rutieri sau faptul că legătura în chestiune este deja operată de alţi operatori de transport rutieri nu constituie în sine o justificare pentru respingerea cererii.(5)
Autoritatea de autorizare și autorităţile competente din toate statele membre implicate în procedura de încheiere a înţelegerii prevăzute la alineatul (1) pot refuza cererile numai pe baza motivelor prevăzute în prezentul regulament.(6)
După încheierea procedurii stabilite la alineatele (1)-(5), autoritatea de autorizare acordă autorizaţia sau respinge cererea în mod oficial.
Deciziile de respingere a unei cereri sunt motivate. Statele membre asigură întreprinderilor de transporturi posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere în cazul în care cererea lor este respinsă.
Autoritatea de autorizare informează toate autorităţile menţionate la alineatul (1) cu privire la decizia adoptată și trimite acestora o copie a autorizaţiei. (7)
În cazul în care procedura de încheiere a înţelegerii menţionate la alineatul (1) nu permite autorităţii de autorizare să decidă cu privire la o cerere, Comisia poate fi sesizată cu privire la această chestiune, în termen de două luni de la data comunicării unei decizii negative de către unul sau mai multe dintre statele membre consultate în conformitate cu alineatul (1).(8)
După consultarea statelor membre implicate, Comisia ia o decizie, în termen de patru luni de la primirea comunicării din partea autorităţii de autorizare, decizie care produce efecte după treizeci de zile de la data notificării statelor membre în cauză.(9)
Decizia Comisiei continuă să se aplice până la încheierea unei înţelegeri între statele membre în cauză.
Articolul 9
Reînnoirea și modificarea autorizaţiei

Articolul 8 se aplică, mutatis mutandis, cererilor de reînnoire a autorizaţiilor sau de modificare a condiţiilor în care trebuie efectuate serviciile care fac obiectul autorizaţiei.
În cazul unei modificări minore a condiţiilor de operare, în special ajustarea intervalelor, tarifelor și orarelor, autoritatea de autorizare trebuie să transmită celorlalte state membre numai informaţiile cu privire la modificare.
Statele membre respective pot conveni ca autoritatea de autorizare să decidă singură cu privire la modificarea condiţiilor în care este operat un serviciu.
Articolul 10
Expirarea unei autorizaţii(1)
Fără a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători(1)
JO L 315, 3.12.2007, p. 1. (1), o autorizaţie pentru un serviciu regulat expiră la încetarea perioadei de valabilitate sau după trei luni de la primirea de către autoritatea de autorizare a notificării din partea titularului acesteia cu privire la intenţia acestuia de a retrage serviciul. Această notificare este motivată în mod corespunzător.(2)
În cazul în care cererea pentru un serviciu a încetat să mai existe, perioada de notificare prevăzută la alineatul (1) este de o lună.(3)
Autoritatea de autorizare informează autorităţile competente ale celorlalte state membre interesate cu privire la faptul că autorizaţia a expirat. OR4 9/003LJurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300/95

(4)
Titularul autorizaţiei comunică, prin mijloace adecvate de publicitate, utilizatorilor respectivului serviciu retragerea serviciului de pe piaţă, cu o lună înainte de data respectivă.
Articolul 11
Obligaţiile operatorilor de transport(1)
Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, până la expirarea autorizaţiei, operatorul unui serviciu regulat ia toate măsurile necesare pentru a garanta un serviciu de transport care să îndeplinească standardele de continuitate, regularitate și capacitate și care să respecte celelalte condiţii stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).(2)
Operatorul de transport afișează traseul serviciului, staţiile de autobuz, orarul, tarifele și condiţiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informaţii sunt disponibile tuturor utilizatorilor.(3)
Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, este posibilă modificarea condiţiilor de operare care reglementează un serviciu regulat de către statele membre interesate, de comun acord și cu acordul titularului autorizaţiei.

CAPITOLUL IV

SERVICII OCAZIONALE ȘI ALTE SERVICII EXCEPTATE DE LA AUTORIZARE
Articolul 12
Documentele de control(1)
Serviciile ocazionale se efectuează pe baza unei foi de parcurs, cu excepţia serviciilor menţionate la articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf.(2)
Operatorii de transport care operează servicii ocazionale trebuie să completeze o foaie de parcurs înaintea fiecărei plecări.(3)
Foaia de parcurs trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
(a) tipul serviciului;
(b) itinerarul principal;
(c) operatorul de transport sau operatorii de transport în cauză.
(4)
Carnetele cu foi de parcurs sunt furnizate de autorităţile competente ale statului membru în care este stabilit operatorul de transport sau de către organismele desemnate de aceste autorităţi.(5)
Comisia stabilește formatul foilor de parcurs și al carnetelor cu foi de parcurs și modul de utilizare a acestora. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 26 alineatul (2).(6)
În cazul serviciilor speciale regulate menţionate la articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf, contractul sau o copie conformă a acestuia servește ca document de control.
Articolul 13
Excursiile locale

În cadrul unui serviciu internaţional ocazional, un operator de transport poate efectua servicii ocazionale (excursii locale) în alt stat membru decât cel de stabilire.
Aceste servicii sunt destinate persoanelor nerezidente transportate anterior de către același operator de transport cu unul dintre serviciile internaţionale menţionate la primul paragraf și se efectuează cu același vehicul sau alt vehicul al aceluiași operator de transport sau grup de operatori de transport.

CAPITOLUL V

CABOTAJ
Articolul 14
Principiu general
Orice operator de transport care prestează, contra cost în numele unui terţ, servicii de transport rutier de persoane, titular al unei licenţe comunitare, are dreptul, în condiţiile stabilite în prezentul capitol și fără discriminări din motive de naţionalitate sau loc de stabilire, să presteze operaţiunile de cabotaj menţionate la articolul 15.
Articolul 15
Operaţiunile de cabotaj autorizate

Operaţiunile de cabotaj se autorizează pentru următoarele servicii:
(a) servicii regulate speciale, cu condiţia să facă obiectul unui contract încheiat între organizator și operatorul de transport;
(b) servicii ocazionale;
(c) servicii regulate, prestate de un operator de transport nerezident în statul membru gazdă, în cursul unui serviciu regulat internaţional în conformitate cu prezentul regulament, cu excepţia serviciilor de transport care satisfac necesităţile unui centru urban sau ale unei zone urbane sau necesităţile de transport între aceasta și zonele limitrofe. Operaţiunile de transport de cabotaj nu se efectuează independent de un astfel de serviciu internaţional.

Articolul 16
Norme aplicabile operaţiunilor de cabotaj(1)
Dacă legislaţia comunitară nu prevede altfel, desfășurarea operaţiunilor de cabotaj intră sub incidenţa actelor cu putere de lege și a actelor administrative în vigoare în statul membru gazdă în ceea ce privește:
(a) condiţiile care reglementează contractul de transport;
(b) masa și dimensiunea vehiculelor de transport rutier;
OR9 002.11.41Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

(c) cerinţele referitoare la transportul anumitor categorii de persoane, și anume elevi, copii și persoane cu mobilitate redusă;
(d) perioadele de conducere și perioadele de repaus;
(e) taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru serviciile de transport.

Masa și dimensiunea menţionate la primul paragraf litera (b) pot depăși, dacă este cazul, valorile în vigoare în statul membru de stabilire al operatorului de transport, dar nu vor depăși, în niciun caz, limitele prevăzute de statul membru gazdă pentru traficul naţional sau caracteristicile tehnice specificate în dovezile menţionate la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/53/CE.(2)
Cu excepţia cazului în care legislaţia comunitară prevede altfel, operaţiunile de cabotaj care fac parte din serviciile de transport prevăzute la articolul 15 litera (c) respectă actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul membru gazdă, privitoare la autorizare, proceduri de ofertare, trasee folosite și la regularitatea, continuitatea și frecvenţa serviciilor și itinerariilor.(3)
Normele tehnice privitoare la construcţia și dotarea vehiculelor, pe care vehiculele utilizate la executarea operaţiunilor de cabotaj sunt obligate să le respecte, sunt normele stabilite pentru vehiculele puse în circulaţie în transportul internaţional.(4)
În cazul operatorilor de transport nerezidenţi se aplică dispoziţiile actelor cu putere de lege și ale actelor administrative de drept intern menţionate la alineatele (1) și (2), în aceleași condiţii ca și cele impuse operatorilor de transport stabiliţi în statul membru gazdă, cu scopul de a preveni orice discriminare din motive legate de naţionalitate sau de locul de stabilire.
Articolul 17
Documentele de control pentru operaţiunile de cabotaj(1)
Operaţiunile de cabotaj sub formă de servicii ocazionale se execută în baza unei foi de parcurs, menţionată la articolul 12, care se păstrează la bordul vehiculului și se prezintă, la cerere, oricărui agent autorizat de control.(2)
Următoarele informaţii trebuie introduse pe foaia de parcurs:
(a) punctele de plecare și de destinaţie ale serviciului;
(b) data plecării și data încetării serviciului.
(3)
Foile de parcurs sunt furnizate sub formă de carnete, menţionate la articolul 12, atestate de autoritatea competentă sau organul competent din statul membru de stabilire.(4)
În cazul serviciilor regulate speciale, contractul încheiat între operatorul de transport și organizatorul transportului sau o copie conformă a acestuia servește drept document de control.
Totuși, o foaie de parcurs se completează ca o evidenţă lunară. (5)
Foile de parcurs completate se restituie autorităţii competente sau organului competent din statul membru de stabilire, conform procedurilor stabilite de autoritatea sau organul în cauză.

CAPITOLUL VI

CONTROALE ȘI SANCŢIUNI
Articolul 18
Bilete de transport(1)
Operatorii de transport care operează un serviciu regulat, cu excepţia serviciilor regulate speciale, emit bilete de transport, fie individuale, fie colective, pe care sunt indicate:
(a) punctele de plecare și de destinaţie și, după caz, deplasarea de întoarcere;
(b) perioada de valabilitate a biletului;
(c) tarifele transportului.
(2)
Biletul de transport prevăzut la alineatul (1) este prezentat la solicitarea oricărui agent autorizat de control.
Articolul 19
Inspecţiile rutiere în trafic și în întreprinderi(1)
Autorizaţia sau documentul de control sunt păstrate la bordul vehiculului și sunt prezentate la solicitarea oricărui agent autorizat de control.(2)
Operatorii de transport care efectuează transport rutier internaţional de persoane cu autocarul și autobuzul permit efectuarea tuturor controalelor destinate garantării corectitudinii operaţiunilor, în special în ceea ce privește perioadele de conducere a vehiculului și de repaus. În contextul punerii în aplicare a prezentului regulament, agenţii autorizaţi de control sunt împuterniciţi:
(a) să verifice registrele și celelalte documente legate de operarea întreprinderii de transporturi;
(b) să facă copii după registrele și documentele de la sediu sau să facă extrase după acestea;
(c) să aibă acces la toate sediile, facilităţile și vehiculele întreprinderii;
(d) să solicite furnizarea oricăror informaţii cuprinse în registre, documente și baze de date.

Articolul 20
Asistenţa reciprocă
Statele membre își acordă asistenţă reciprocă în scopul asigurării aplicării și monitorizării prezentului regulament. Acestea fac schimb de informaţii prin intermediul punctelor de contact naţionale stabilite conform articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. OR6 9/003LJurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300/97

Articolul 21
Retragerea licenţelor comunitare și a autorizaţiilor(1)
Autorităţile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport retrag licenţa comunitară în cazul în care titularul:
(a) nu mai îndeplinește condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1); sau
(b) a oferit informaţii incomplete cu privire la datele care i-au fost solicitate pentru emiterea licenţei comunitare.
(2)
Autoritatea de autorizare retrage o autorizaţie în cazul în care titularul nu mai îndeplinește condiţiile pe baza cărora i-a fost emisă autorizaţia în conformitate cu prezentul regulament, în special în cazul în care statul membru de stabilire al operatorului de transport solicită aceasta. Autoritatea respectivă informează de îndată autorităţile competente ale statelor membre în cauză.
Articolul 22
Sancţionarea încălcărilor de către statul membru de stabilire(1)
În cazul săvârșirii sau constatării, în orice stat membru, a unei încălcări grave a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere și perioadelor de repaus pentru conducători auto și oferirii, fără autorizaţie, a unor servicii paralele sau temporare, menţionate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf, autorităţile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport care a săvârșit încălcarea iau măsurile corespunzătoare pentru a soluţiona cazul, care pot include un avertisment, dacă acesta este prevăzut de legislaţia naţională. Acestea pot conduce, printre altele, la aplicarea următoarelor sancţiuni administrative:
(a) retragerea temporară sau permanentă a unora dintre copii sau a tuturor copiilor conforme ale licenţei comunitare;
(b) retragerea temporară sau permanentă a licenţei comunitare.

Sancţiunile respective se stabilesc ulterior luării unei decizii definitive în chestiunea în cauză, având în vedere gravitatea încălcării săvârșite de titularul licenţei comunitare și numărul total al copiilor conforme ale licenţei respective pe care le deţine cu privire la traficul internaţional.(2)
Autorităţile competente ale statului membru de stabilire comunică autorităţilor competente din statul membru în care a fost constatată încălcarea, cât mai repede posibil și în cel mult șase săptămâni de la data deciziei definitive în cauză, dacă au fost aplicate sancţiunile prevăzute la alineatul (1) și care dintre acestea.
În cazul în care nu sunt aplicate aceste sancţiuni, autorităţile competente din statul membru de stabilire precizează motivele. (3)
Autorităţile competente garantează că sancţiunile aplicate operatorului de transport în cauză sunt proporţionale, în ansamblu, cu încălcarea sau încălcările care au atras aplicarea respectivelor sancţiuni, luând în considerare orice sancţiune aplicată, pentru aceeași încălcare, în statul membru pe teritoriul căruia a fost constată încălcarea.(4)
Prezentul articol nu aduce atingere posibilităţii oferite autorităţilor competente din statul membru de stabilire al operatorului de transport de a introduce o acţiune înaintea unei instanţe naţionale de judecată. În cazul introducerii unei astfel de acţiuni, autoritatea competentă informează în acest sens autorităţile competente din statul membru în care au fost constatate încălcările.(5)
Statele membre garantează operatoriilor de transport dreptul la o cale de atac împotriva sancţiunilor administrative aplicate acestora în temeiul prezentului articol.
Articolul 23
Sancţionarea încălcărilor de către statul membru gazdă(1)
În cazul în care autorităţile competente ale unui stat membru au informaţii despre o încălcare gravă a prezentului regulament sau a legislaţiei comunitare în domeniul transporturilor rutiere săvârșită de un operator de transport nerezident, statul membru pe teritoriul căruia a fost constatată încălcarea transmite următoarele informaţii autorităţilor competente ale statului membru de stabilire în cel mai scurt timp și în cel mult șase săptămâni de la data deciziei definitive:
(a) o descriere a încălcării, precum și data și ora la care a fost săvârșită;
(b) categoria, tipul și gravitatea încălcării; și
(c) sancţiunile aplicate și sancţiunile executate.

Autorităţile competente din statul membru gazdă pot solicita autorităţilor competente din statul membru de stabilire aplicarea unor sancţiuni administrative în conformitate cu articolul 22.(2)
Fără a aduce atingere urmăririi penale, autorităţile competente din statul membru gazdă pot aplica sancţiuni operatorilor de transport nerezidenţi care au săvârșit încălcări ale prezentului regulament sau ale normelor comunitare sau interne în domeniul transporturilor, pe teritoriul acestuia, cu ocazia unei operaţiuni de cabotaj. Sancţiunile se aplică în mod nediscriminatoriu și pot consta, printre altele, într-un avertisment sau, în cazul unei încălcări grave, în interzicerea temporară a operaţiunilor de cabotaj pe teritoriul statului membru gazdă în care a fost săvârșită încălcarea.(3)
Statele membre garantează operatorilor de transport dreptul la o cale de atac împotriva oricărei sancţiuni administrative aplicate acestora în conformitate cu prezentul articol. OR9 002.11.41Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

Articolul 24
Înscrierea în registrul naţional
Statele membre asigură înscrierea în registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier a încălcărilor grave ale legislaţiei comunitare în domeniul transporturilor rutiere imputabile operatorilor de transport stabiliţi pe teritoriul acestora, care au condus la aplicarea unei sancţiuni de către un stat membru, precum și a oricărei retrageri permanente sau temporare a licenţei comunitare sau a copiei certificate conforme a acesteia. Datele înscrise în registru, referitoare la retragerea temporară sau permanentă a licenţei comunitare, se păstrează în baza de date timp de cel puţin doi ani de la data expirării perioadei retragerii, în cazul retragerii temporare, sau de la data retragerii, în cazul retragerii permanente.

CAPITOLUL VII

APLICAREA
Articolul 25
Acorduri între statele membre(1)
Statele membre pot încheia acorduri bilaterale și multilaterale privind continuarea liberalizării serviciilor care fac obiectul prezentului regulament, în special în ceea ce privește sistemul de autorizare și simplificarea sau eliminarea documentelor de control, în special în regiunile de frontieră.(2)
Statele membre informează Comisia cu privire la orice acord încheiat în conformitate cu alineatul (1).
Articolul 26
Procedura comitetului(1)
Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier(1)
JO L 370, 31.12.1985, p. 8. (1).(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b), precum și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.
Articolul 27
Sancţiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancţiunile aplicabile pentru încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale și cu caracter de descurajare. Statele membre prezintă aceste dispoziţii Comisiei până la 4 decembrie 2011 și notifică de îndată Comisiei orice modificări ulterioare ale acestora.
Statele membre asigură luarea tuturor acestor măsuri în mod nediscriminatoriu, în ceea ce privește naţionalitatea sau locul de stabilire al operatorului de transport.
Articolul 28
Raportarea(1)
La fiecare doi ani, statele membre transmit Comisiei numărul de autorizaţii eliberate pentru servicii regulate în anul precedent și numărul total de autorizaţii pentru servicii regulate valabile la sfârșitul perioadei de raportare respective. Aceste informaţii se prezintă separat pentru fiecare ţară de destinaţie a serviciului regulat. De asemenea, statele membre transmit Comisiei datele cu privire la operaţiunile de cabotaj, sub formă de servicii speciale regulate și de servicii ocazionale, efectuate în timpul perioadei de raportare de către operatorii de transport rezidenţi.(2)
La fiecare doi ani, autorităţile competente din statul membru gazdă transmit Comisiei statistici cu privire la numărul de autorizaţii emise pentru operaţiunile de cabotaj sub formă de servicii regulate, menţionate la articolul 15 litera (c).(3)
Comisia stabilește formatul tabelului care se utilizează pentru transmiterea statisticilor menţionate la alineatul (2). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 26 alineatul (2).(4)
Anual, până la data de 31 ianuarie, statele membre informează Comisia cu privire la numărul operatorilor de transport care deţin o licenţă comunitară la data de 31 decembrie a anului precedent și cu privire la numărul de copii conforme corespunzător numărului vehiculelor în circulaţie la data respectivă.
Articolul 29
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006

La articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se introduce următorul alineat:
„(6a)
Prin derogare de la alineatul (6), un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul, poate amâna perioada de repaus săptămânal cu cel mult 12 perioade consecutive de 24 de ore care urmează unei perioade de repaus săptămânal precedente, cu următoarele condiţii:
(a) serviciul durează cel puţin 24 de ore consecutive într-un stat membru sau o ţară terţă în care se aplică prezentul regulament, alta decât cel/cea în care a început serviciul;
(b) după utilizarea derogării, conducătorul auto ia:
(i) fie două perioade de repaus săptămânal normale;

O R8 9/003L )*(14.11.2009 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300/99

(ii) fie o perioadă de repaus săptămânal normală și o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puţin 24 de ore. Cu toate acestea, reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc înainte de sfârșitul celei de-a treia săptămâni care urmează sfârșitului perioadei de derogare;

(c) după 1 ianuarie 2014, vehiculul este echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile din anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85; și
(d) după 1 ianuarie 2014, în cazul în care perioada de conducere este cuprinsă între orele 22.00 și 6.00, vehiculul este condus de mai mulţi conducători auto sau perioada de conducere menţionată la articolul 7 se reduce la trei ore.

Comisia monitorizează cu stricteţe modul în care este utilizată această derogare pentru a se asigura că se menţin condiţii foarte stricte în materie de siguranţă rutieră, verificând îndeosebi că timpul total de conducere acumulat în perioada care face obiectul derogării nu este excesiv. Până la 4 decembrie 2012, Comisia întocmește un raport de evaluare a consecinţelor derogării în ceea ce privește siguranţa rutieră, precum și aspectele sociale. În cazul în care consideră necesar acest demers, Comisia propune modificări ale prezentului regulament în acest sens.(*)
JO L 300, 14.11.2009, p. 88.”

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE
Articolul 30
Abrogări

Regulamentele (CEE) nr. 684/92 și (CE) nr. 12/98 se abrogă.
Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă prevăzut în anexa III.
Articolul 31
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 4 decembrie 2011, cu excepţia articolului 29, care se aplică de la 4 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 21 octombrie 2009.

Pentru Parlamentul European
Președintele
J. BUZEK

Pentru Consiliu
Președintele
C. MALMSTRÖML 300/100 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

ANEXA I

Elemente de siguranţă ale licenţei comunitare
Licenţa comunitară trebuie să prezinte cel puţin două dintre următoarele elemente de siguranţă:

o hologramă; —
fibre speciale în hârtie care devin vizibile prin expunere la lumina ultravioletă; —
cel puţin o linie microimprimată (imprimare vizibilă numai cu o lupă și care nu este reprodusă de mașini de fotocopiat); —
caractere, simboluri sau modele tactile; —
dublă numerotare: număr de serie și număr de eliberare; —
un fond de siguranţă cu ghioșe și irizat.14.11.2009 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300/101

ANEXA II

Modelul de licenţă comunitară

COMUNITATEA EUROPEANĂ

(a)

(Culoare Pantone albastru deschis, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)
(Prima pagină a licenţei)
[Text în limba (limbile) oficială (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licenţa]Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

(b)

(A doua pagină a licenţei)
[Text în limba (limbile) oficială (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licenţa]

PREVEDERI GENERALE
Prezenta licenţă este emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.
Licenţa este emisă de autorităţile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport contra cost în numele unui terţ care:
(a) este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub formă de servicii regulate, incluzând servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale;
(b) satisface condiţiile adoptate în conformitate cu reglementările Comunităţii privind accesul la profesia de operator de transport în domeniul transporturilor rutiere de persoane interne și internaţionale;
(c) îndeplinește cerinţele legale în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule.

Prezenta licenţă permite transportul internaţional rutier de persoane cu autocarul și autobuzul contra cost în numele unui terţ pe toate rutele de transport, pentru deplasările efectuate pe teritoriul Comunităţii:
(a) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinaţie sunt situate în două state membre diferite cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(b) în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinaţie sunt situate în același stat membru, atunci când îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o ţară terţă;
(c) cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinaţia într-o ţară terţă și viceversa cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ţări terţe;
(d) între ţări terţe traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre,

și deplasările fără persoane în legătură cu operaţiunile de transport corespunzător condiţiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.
În cazul unei operaţiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinaţia într-o ţară terţă și viceversa, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pentru secţiunea deplasării efectuată pe teritoriul statelor membre traversate în tranzit. Regulamentul menţionat nu se aplică pentru acea secţiune a deplasării efectuată pe teritoriul unui stat membru pentru îmbarcare sau debarcare, atât timp cât nu au fost încheiate înţelegerile între Comunitate și ţările terţe în cauză.
Prezenta licenţă este personală și netransmisibilă.
Prezenta licenţă poate fi retrasă de autoritatea competentă a statului membru emitent, în special în cazul în care operatorul de transport:
(a) nu mai îndeplinește condiţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;
(b) a oferit informaţii inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reînnoirea licenţei;
(c) a săvârșit o încălcare gravă a legislaţiei comunitare în domeniul transportului rutier în orice stat membru, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto și prestarea, fără autorizaţie, a serviciilor paralele sau temporare menţionate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Autorităţile competente ale statului membru de stabilire a operatorului de transport care a săvârșit încălcarea pot, printre altele, să retragă licenţa comunitară sau să retragă temporar sau permanent unele sau toate copiile conforme ale licenţei comunitare.

Aceste sancţiuni sunt stabilite în funcţie de gravitatea încălcării săvârșite de către titularul licenţei comunitare și de numărul total de copii conforme pe care le deţine în vederea serviciilor de transport internaţional.
OR2 01/003L14.11.2009 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300/103

Originalul licenţei trebuie păstrat de transportator. O copie conformă a licenţei trebuie să se găsească la bordul fiecărui vehicul care efectuează o operaţiune internaţională de transport.
Prezenta licenţă trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.
Titularul trebuie, pe teritoriul fiecărui stat membru, să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în acel stat, în special cu privire la transport și trafic.
„Servicii regulate” înseamnă serviciile care asigură transportul persoanelor la intervale specificate și pe rute specificate,persoanele fiind îmbarcate sau debarcate la puncte de oprire prestabilite și care sunt deschise tuturor, putând fi supuserezervărilor obligatorii, după caz.
Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio adaptare a condiţiilor de operare a serviciului.
Serviciile regulate necesită autorizaţie.
„Serviciile regulate speciale” înseamnă serviciile regulate care asigură transportul anumitor categorii de persoane, cuexcluderea altor persoane, la intervale specificate și pe rutele specificate, persoanele fiind îmbarcate și debarcate lapuncte de oprire prestabilite, indiferent de organizatorul acestor servicii.
Serviciile regulate speciale includ:
(a) transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;
(b) transportul elevilor și studenţilor la și de la instituţia de învăţământ.

Caracterul special al serviciilor nu este afectat de faptul că organizarea transportului este adaptată la nevoile variabileale utilizatorilor.
Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator și transportator.
Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind același public ca și serviciile regulate existente, necesităautorizare.
„Serviciile ocazionale” înseamnă serviciile care nu sunt cuprinse în definiţia serviciilor regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la iniţiativa unui client sau chiar aoperatorului de transport. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente șideservind același public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedura stabilită în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Caracterul ocazional al acestor servicii nu este afectat de faptul că acestea sunt prestatecu o anumită frecvenţă.
Serviciile ocazionale nu necesită autorizare.
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2009

ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Regulamentul (CEE) nr. 684/92    Regulamentul (CE) nr. 12/98    Prezentul regulament
Articolul 1    Articolul 1
Articolul 2 punctul 1.1    Articolul 2 alineatul (1)    Articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatul (1)
Articolul 2 punctul 1.2    Articolul 2 alineatul (2)    Articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2)
Articolul 2 punctul 1.3    Articolul 5 alineatul (1) paragraful al cincilea
Articolul 2 punctul 3.1    Articolul 2 alineatul (3)    Articolul 2 alineatul (4), articolul 5 alineatul (3)
Articolul 2 punctul 3.3    Articolul 5 alineatul (3)
Articolul 2 punctul 3.4    Articolul 5 alineatul (3)
Articolul 2 punctul 4    Articolul 2 alineatul (5), articolul 5 alineatul (5)
Articolul 3    Articolul 3
Articolul 3a    Articolul 4
Articolul 4    Articolul 5
Articolul 5    Articolul 6
Articolul 6    Articolul 7
Articolul 7    Articolul 8
Articolul 8    Articolul 9
Articolul 9    Articolul 10
Articolul 10    Articolul 11
Articolul 11    Articolul 12
Articolul 12    Articolul 13
Articolul 13    Articolul 5 alineatul (5)
Articolul 1    Articolul 14
Articolul 2 alineatul (4)
Articolul 3    Articolul 15
Articolul 4    Articolul 16
Articolul 5    Articolul 4 alineatul (3)
Articolul 6    Articolul 17
Articolul 7    Articolul 28 alineatul (3)
Articolul 8    Articolul 26
Articolul 9
Articolul 14    Articolul 18
Articolul 15    Articolul 19
Articolul 11 alineatul (1)    Articolul 20
Articolul 16 alineatul (1)    Articolul 21 alineatul (1)
Articolul 16 alineatul (2)    Articolul 21 alineatul (2)
Articolul 16 alineatul (3)    Articolul 22 alineatul (1)
Articolul 16 alineatul (4)    Articolul 23 alineatul (1)
Articolul 16 alineatul (5)    Articolul 22 alineatul (2)
Articolul 11 alineatul (2)    Articolul 23 alineatul (2)
Articolul 11 alineatul (3)    Articolul 23 alineatul (2)
Articolul 11 alineatul (4)
Articolul 12    Articolul 22 alineatul (5), articolul 23

Anunțuri
  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: